logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12016. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 27 de setembre de 2016 per la qual es nomena directora del Departament de Psicologia la professora M. Esther Garcia Buades.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 84.2 («Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos») i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn directora del Departament de Psicologia la professora M. Esther Garcia Buades, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 27 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.