logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12015. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de setembre de 2016 per la qual es nomena vicedegà de la Facultat d'Economia i Empresa el professor Ramon Molina de Dios.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, de 19 de desembre, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, nomèn vicedegà de la Facultat d’Economia i Empresa el professor Ramon Molina de Dios, amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2016.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat d’Economia i Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.