logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12014. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de setembre de 2016 per la qual es disposa el cessament de la professora Antònia Morey Tous com a vicedegana de la Facultat d'Economia i Empresa.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l’article 52.6 d’aquests, dispòs que el dia 30 de setembre de 2016 entri en vigor el cessament de la professora Antònia Morey Tous com a vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat d’Economia i Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.