logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12013. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de setembre de 2016 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de tres mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Data de fi

Albarracín Lafuente, Carlos

5025

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CE (AS)

C2

14

21-09-2016

20-12-2016

Mir Buades, Margalida

302

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

CG / CE (AS)

A2

25

21-09-2016

20-12-2016

Ramon Nicolau, Margalida

128

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

16

21-09-2016

20-12-2016

CG: cossos generals
CE (AS): cossos específics d’altres serveis