logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12017. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 27 de setembre de 2016 per la qual es disposa que el professor Marc Nadal Roberts cessi com a subdirector del Departament de Psicologia.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 52.6, dispòs que el professor Marc Nadal Roberts cessi com a subdirector del Departament de Psicologia, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou subdirector.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 27 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.