logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12008. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de setembre de 2016 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis dels funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. Gerent de la Universitat. 

Annex 

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici de la pròrroga

Data de fi de la pròrroga

Barceló Mulet, Joana M.

69

Rectorat

CG

C2

18

01-10-2016

31-03-2017

Bestard Rebollo, Joana M.

258

Servei de Biblioteca i Documentació

CE (SBD)

C2

14

05-09-2016

04-03-2017

Coll Grau, Margalida

5230

Hospital Universitari Son Espases

CG

C2

18

01-10-2016

31-03-2017

Chamorro Martí, M. Rosario

58

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

16

22-09-2016

21-03-2017

Ferrer Alcover, Antònia Victòria

127

Ed. Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

16

05-09-2016

04-03-2017

Gorrias Pons, Jesús

5229

Hospital Universitari Son Espases

CG

C1

21

01-10-2016

31-03-2017

Llaveria Vitòria, Susana

4004

Rectorat (Sindicatura de Greuges)

CG

C2

19

10-09-2016

09-03-2017

Loshuertos Nadal, Francesca

5070

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

C1

22

01-10-2016

31-03-2017

Núñez Carrillo, Ana E.

2039

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C2

18

05-09-2016

04-03-2017

Pou Puigserver, Maria A.

5187

Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

CG

C2

16

22-09-2016

21-03-2017

Rodríguez Blasco, Cristina

53

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

18

05-09-2016

04-03-2017

Rubí Arbós, Margalida

81

Servei de Recursos Humans

CG

C1

21

05-09-2016

04-03-2017

Vivancos Tarré, Eduardo

5228

Hospital Universitari Son Espases

CG

A2

25

21-09-2016

20-03-2017

                 

CG: cossos generals
CE (SBD): cossos específics de biblioteca i arxius
CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions