logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12009. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 de setembre de 2016 per la qual es concedeix reducció de jornada a la professora titular d'escola universitària senyora Patrícia Ferrà Coll.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 1.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, i 48.h) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, vista la sol·licitud presentada per la senyora Patrícia Ferrà Coll, professora titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l’Educació del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, i ateses les raons concurrents, li concedesc la reducció del 12,5% (40 crèdits dels 320 assignats) de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions corresponents i efectes per a l’any acadèmic 2016-17.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Sra. Gerent de la Universitat.