logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 436 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12007. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de juliol de 2016 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis dels funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 26 de juliol de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

 

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici de la pròrroga

Data de fi de la pròrroga

Alcover Llinàs, Joan

5110

Edicions UIB

CE (AS)

C2

14

03-09-2016

02-03-2017

Andreu Taberner, Margalida

991

Rectorat

CG

C2

18

04-08-2016

03-02-2017

Borràs Bover, Magdalena

178

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C1

16

09-08-2016

08-02-2017

Cabanellas Seguí, Jerònia Maria

2016

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

CG

C2

16

07-08-2016

06-02-2017

Cañellas Amengual, Margalida

920

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

A2

25

22-08-2016

21-02-2017

Casado Berjillos, M. Isabel

55

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

18

22-08-2016

21-02-2017

Dols Ruiz, Patrícia

5101

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C2

18

07-08-2016

06-02-2017

Esteva Llodrà, Neus

179

Edifici Ramon Llull

CG

C2

16

07-08-2016

06-02-2017

Frau Coll, Josep Antoni

212

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

23

01-09-2016

28-02-2017

Fiol Duran, Francisca

47

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C1

23

22-08-2016

21-02-2017

Garau Amengual, Antònia M.

39

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

 

 

CG

C2

16

19-08-2016

18-02-2017

Grimalt Casasnovas, Miquela

10

Oficina de Suport a la Recerca

CG

A2

25

07-08-2016

06-02-2017

Hernández Guerra, M. Consuelo

 

5201

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CG

A2

25

12-08-2016

11-02-2017

Jiménez Herranz,

Juan Cristóbal

5205

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

23

20-08-2016

19/02/2017

Lliteras Amengual, Francesc Xavier

121

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

20

07-08-2016

06-02-2017

Masià Cuesta, Isabel

174

Rectorat

CG

C2

18

01-08-2016

31-01-2017

Obrador Garcia, M. Gemma

60

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

16

22-08-2016

21-02-2017

Oliver Perelló, Catalina M.

1016

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C2

16

09-08-2016

08-02-2017

Peña Kolflaath, Gustavo

5202

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CE (AS)

C2

16

12/08/2016

11/02/2017

Quetglas Busquets, Maria

5186

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

CG

C1

21

22-08-2016

21-02-2017

Rigo Piquer, Llorenç

5227

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

23

09-08-2016

08-02-2017

Robles Marín, Carmen

80

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

C1

21

22-08-2016

21-02-2017

Roig Figuerola, Miquel Antoni

5106

Servei de Recursos Humans

 

 

CG

C2

16

 

07-08-2016

06-02-2017

Sánchez Oliver, M. José

70

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

C2

16

07-08-2016

06-02-2017

Tovar Ortega, Ana M.

82

Servei de Recursos Humans

CG

C2

18

07-08-2016

06-02-2017

Verger Gelabert, Cristina

124

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

18

22-08-2016

21-02-2017

Vich Picornell, Irene

76

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

A2

23

07-08-2016

06-02-2017

CG: cossos generals
CE (AS): cossos específics d’altres serveis
CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions