logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 436 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12006. ACORD NORMATIU del dia 20 de setembre de 2016 pel qual es modifica l'Acord normatiu 11452/2015, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el procediment d'adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat de modificar l’Acord normatiu 11452/2015, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queda modificat l’Acord normatiu 11452/2015:

1. S’inclou un darrer paràgraf a l’article 1. La nova redacció de tot l’article és aquesta:

«Només poden seguir aquest procediment d’adaptació les propostes de reedició d’estudis propis que no suposin una modificació substancial de l’estudi.
»Es consideren modificacions substancials, entre d’altres, el canvi de la denominació del títol, el canvi del nombre de crèdits i el canvi de director o codirector.
»No obstant l’anterior, no es considerarà una modificació substancial la que suposi la possibilitat d’assolir l’obtenció d’un títol propi no previst a la normativa anterior sobre títols propis de grau i de postgrau derivats d’un títol ja existent; en concret, un títol de diploma universitari o diploma.»

2. La nova redacció de la disposició final segona és aquesta:

«Tots els títols propis s’han d’haver adaptat a les disposicions de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, abans del 31 de juliol de 2017.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord normatiu 11452/2015

Disposició transitòria

La present modificació serà aplicable a partir de l’any acadèmic 2015-16.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Annex

Article 1. Àmbit objectiu de les adaptacions

Només poden seguir aquest procediment d’adaptació les propostes de reedició d’estudis propis que no suposin una modificació substancial de l’estudi.

Es consideren modificacions substancials, entre d’altres, el canvi de la denominació del títol, el canvi del nombre de crèdits i el canvi de director o codirector.

No obstant l’anterior, no es considerarà una modificació substancial la que suposi la possibilitat d’assolir l’obtenció d’un títol propi no previst a la normativa anterior sobre títols propis de grau i de postgrau derivats d’un títol ja existent; en concret, un títol de diploma universitari o diploma.

Article 2. Procediment

  1. El director de l’estudi propi presentarà una sol·licitud de reedició, en la qual detallarà les modificacions que es proposin respecte a la memòria aprovada pel Consell de Govern en el seu moment, a la comissió dels estudis propis, la qual s’encarregarà de comprovar que es compleixen els requisits indicats a l’article 1.
  2. La memòria acadèmica i econòmica de la proposta de reedició s’haurà d’ajustar al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears com si es tractàs d’una proposta nova.
  3. La comissió dels estudis propis valorarà les propostes i, sempre que es donin les condicions anteriors, el Consell de Direcció les podrà aprovar.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament normatiu

Es faculta el Consell de Direcció perquè desenvolupi, si escau, el present procediment i resolgui les qüestions d’interpretació que es puguin plantejar.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest procediment apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Entrada en vigor

El present procediment entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Segona. Acabament d’efectes

Tots els títols propis s’han d’haver adaptat a les disposicions de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, abans del 31 de juliol de 2017.