logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 436 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 30 de setembre de 2016
Consell de Govern

12005. ACORD NORMATIU del dia 20 de setembre de 2016 pel qual s'aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta normativa neix amb la finalitat d’agilitzar la gestió de les borses sota criteris de celeritat i d’eficiència, respectant els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat.

Es creen borses de treball dels cossos amb més demanda de personal. Atès que la Universitat de les Illes Balears té dues seus universitàries, una a Menorca i una a Eivissa i Formentera, es creen borses de treball per a cada illa.

D’altra banda, s’introdueix un procediment específic per subvenir a necessitats temporals i urgents de determinats llocs de treball amb tasques molt específiques, per als quals no és possible, per la mida d’aquesta universitat, tenir una borsa de treball.

La Universitat de les Illes Balears té encomanades les funcions de l'educació superior i la transferència del coneixement. Complint amb aquestes funcions, convoca places d'alumnes col·laboradors i becaris per a la formació dels seus estudiants que els permeten de fer pràctiques als diferents serveis de la UIB en tasques relacionades amb els seus estudis. En consonància amb això i per tal de contribuir a la seva inserció laboral i a completar la seva formació, s'estableix la possibilitat que els estudiants que fan pràctiques als serveis de la UIB o les hagin acabat recentment, s’incorporin de manera temporal a un lloc de treball de PAS segons el procediment que es descriu en aquesta normativa.

Atès tot l’anterior i a proposta del Consell de Direcció, un cop oïda la Comissió de representants del PAS, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.13 dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat d’aprovar la normativa sobre els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i que regula els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears, en els termes següents:

SUMARI 

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 2. Procediments de selecció

Article 3. Publicitat

Capítol II. Procediments ordinari i extraordinari de selecció

Article 4. Procediment ordinari, borses principals

Article 5. Procediment extraordinari, borses complementàries

Article 6. Disposicions generals relatives al funcionament de les borses principals i complementàries

Capítol III. Procediment específic de selecció

Article 7. Procediment específic

Capítol IV. Disposicions comunes de gestió de les borses

Article 8. Comunicacions

Article 9. Situació de les persones dins les borses

Article 10. Selecció de personal amb discapacitat

Article 11. Gestió i control de les borses

Article 12. Comissió tècnica de seguiment i control

Capítol V. Tipus de nomenaments i causes de cessament

Article 13. Tipus de nomenaments

Article 14. Procediment per cobrir vacants

Article 15. Causes de cessament

Article 16. Vigència de les borses

Article 17. Protecció de dades

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de la present normativa

Segona. Denominacions

Tercera. Interpretació i resolució de dubtes

Disposicions transitòries

Primera. Inclusió d’empleats públics temporals

Segona. Incorporació de personal laboral fix en excedència

Tercera. Vigència de les borses de treball existents

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 1. La present normativa, d’una banda, regula els procediments de selecció de personal funcionari interí i personal laboral temporal per desenvolupar tasques de personal d’administració i serveis a la Universitat de les Illes Balears, i d’altra banda, regula els criteris generals de gestió de les borses de treball.
 2. El personal de nou ingrés s’ha de seleccionar per algun dels procediments prevists en aquesta normativa.
 3. Amb la regulació de les borses de treball es pretén, d’una banda, establir una prelació d’aspirants en què la valoració dels mèrits sigui objectiva i es respectin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i de l’altra, dotar-les d’una gestió àgil i eficaç per aconseguir una ràpida assignació de recursos humans a les unitats.
 4. Els procediments que s’estableixen s’han d’aplicar a la creació i gestió de les borses de treball de tots els grups i escales del PAS, dels funcionaris dels cossos generals i dels cossos específics.
 5. El personal que hagi de subscriure contractes a càrrec de projectes o convenis de la UIB, també es veu afectat per aquesta normativa de la forma següent:
  1. En cas que hagi de desenvolupar tasques pròpies del PAS, incorporant-se a llocs de treball dels serveis o unitats administratives de la UIB inclosos a la relació de llocs de treball (RLT), ha de ser seleccionat pels procediments prevists.
  2. En cas que no desenvolupi tasques pròpies del PAS, també pot, si el responsable del conveni o projecte ho considera adient, ser seleccionat de les borses de treball del PAS que es regulen.
 6. En els casos en què la legislació laboral vigent reguli la contractació de personal laboral per cobrir determinats llocs de treball, s’ha de recórrer a la borsa de treball, sempre que es compleixin els requisits exigits per cobrir el contracte.

Article 2. Procediments de selecció

 1. La selecció s’ha de fer mitjançant els procediments següents:
  1. Procediment ordinari, borses principals: com a resultat de l’acabament d’un procés selectiu. Aquestes borses sempre tenen prioritat.
  2. Procediment extraordinari, borses complementàries: com a resultat d’una convocatòria per constituir borses de treball.
   Les borses dels apartats a) i b) es poden constituir per a cada una de les illes: Mallorca, Menorca i Eivissa, d’acord amb la convocatòria.
  3. Procediment específic per a personal tècnic: convocatòria específica per cobrir determinades places amb un perfil o requisit molt tècnic o específic.
 2. La resolució de convocatòries d’un procés selectiu de nou accés a la UIB determina la formació d’una nova borsa principal i deixa sense efectes la resta de borses anteriors.

Article 3. Publicitat

Totes les convocatòries, publicacions i resolucions referides a la present normativa es publicaran a la seu electrònica de la UIB, a l’apartat Tauler d’anuncis, o bé a qualsevol altre mitjà de difusió que es consideri oportú. Les persones interessades en els procediments hi han d’accedir a través de <https://seu.uib.cat/> per fer-ne el seguiment.

Capítol II
Procediments ordinari i extraordinari de selecció
 

Article 4. Procediment ordinari, borses principals

 1. Amb caràcter general, l’empleat públic s’ha de seleccionar mitjançant el procediment ordinari: borses d’aspirants que han superat alguna prova o exercici en una convocatòria pública de selecció i no han obtingut un lloc de treball.
 2. Les persones que integren aquestes borses estaran ordenades segons la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris següents:
  1. En primer lloc, els aspirants que han superat el procés selectiu i no han obtingut plaça. Es computarà la nota total obtinguda en el procediment selectiu (fase d’oposició i fase de concurs).
  2. En segon lloc, els aspirants que han superat alguna prova o exercici (queda exclosa d’aquest còmput la prova de català). En aquest cas l’aspirant ha de presentar el currículum i es computarà la suma de les notes obtingudes als diferents exercicis més una valoració de la fase de concurs.
 3. En cas d’empat, aquest s’ha de resoldre tenint en compte els criteris establerts en cada convocatòria pública de selecció.
 4. Un cop acabat el procediment, es farà pública la composició de les borses: per ordre de puntuació, indicant el DNI i la qualificació final obtinguda.
 5. Les bases de les convocatòries de proves selectives per cobrir les places vacants que conformen l’oferta pública d’ocupació per ingressar a la UIB —pel torn lliure i pel torn de reserva per a persones amb discapacitat— han d’establir la constitució de borses d’aspirants per ser nomenat empleat públic temporal.

Article 5. Procediment extraordinari, borses complementàries

 1. Es considera procediment extraordinari el que se segueix mitjançant una convocatòria pública de borsa de treball, per extinció de les borses principals. En aquest cas les borses s’obriran, com a mínim, per cobrir places vacants de cossos generals i del cos específic del Servei de Biblioteca i Documentació, cos específic TIC i cos específic d’altres serveis, de l’escala d’auxiliars de la UIB: una borsa per a l’especialitat oficial de laboratori i una borsa comuna, per a totes les altres especialitats.
 2. Si no hi ha borsa de treball perquè se n’ha extingit la vigència d’acord amb l’article 16, o se n’esgoten els integrants en situació disponible, s’ha de fer una convocatòria pública per obrir una nova borsa de treball.
 3. La convocatòria es farà pública a la seu electrònica de la UIB i en qualsevol altre mitjà de difusió que es consideri necessari.
 4. A la convocatòria d’aquest procediment de borsa de treball s’han d’especificar les dades següents:
  1. Illa
  2. Identificació de la categoria, cos o escala
  3. Requisits dels aspirants
  4. Període de presentació de les sol·licituds
  5. Característiques del procés i valoració de mèrits
  6. Comissió de valoració
  7. Resolució del procés
 5. Aquest procediment constarà de dues parts: una prova eliminatori i una valoració dels mèrits.
 6. Els aspirants que hagin superat el procés selectiu han de presentar el currículum i fer l’autobarem, d’acord amb els criteris fitxats a l’annex.
  Tots els mèrits s’han d’acreditar documentalment. L’acreditació dels mèrits indicats al currículum de l’aspirant es farà en el moment que la Universitat seleccioni l’aspirant per ocupar un lloc de treball. El fet que no es pugui acreditar qualcun dels mèrits assenyalats al currículum serà motiu d’exclusió de la borsa.
  Els errors comesos a l’autobarem tindran com a penalització la no adjudicació de la plaça. El Servei de Recursos Humans tornarà a calcular la valoració i s’inclourà l’aspirant al lloc que li correspongui de la borsa.
 7. Les persones que integrin aquestes borses estaran ordenades segons la puntuació resultant al procés selectiu i al concurs de mèrits. En cas d’empat, s’aplicaran els criteris que s’utilitzen per a les borses principals.
 8. Un cop acabat el procediment, es farà pública la composició de les borses per ordre de puntuació, indicant el DNI i la puntuació final obtinguda.

Article 6. Disposicions generals relatives al funcionament de les borses principals i complementàries

 1. L’oferta de nomenament o contractació a les persones que integrin la borsa de treball s’efectuarà, seguint l’ordre de la puntuació obtinguda, entre les persones que en aquell moment estiguin en situació d’actiu a la borsa, segons el cos o l’escala que correspongui.
 2. El nomenament del personal funcionari interí de les lletres c), d) i e) de l’article 13 es farà amb les condicions i retribucions corresponents al nivell mínim d’interval establert per a l’escala a la qual pertanyi el lloc a ocupar.
 3. La incorporació d’un aspirant de la borsa a un lloc de treball suposarà la realització d’un període de prova d’una durada d’un mes a partir del dia de la data de presa de possessió o contractació. El fet de no superar aquest període de prova provocarà la rescissió del nomenament d’interí o del contracte. La no superació del període de prova s’ha de justificar amb un informe raonat del cap i la conformitat de la Gerent.
 4. A principis de cada any s’obrirà un termini perquè els integrants de la borsa de treball puguin actualitzar el seu currículum.
 5. Quan s’hagin de cobrir llocs amb un requisit concret a la RPT, o a petició del cap del servei o unitat afectat, es pot fer una consulta dels mèrits dels aspirants de la borsa i fer la selecció directa del primer aspirant que compleixi els requisits. 

Capítol III
Procediment específic de selecció 

Article 7. Procediment específic

 1. Per als serveis que tinguin la necessitat urgent de cobrir, mitjançant un empleat públic temporal, un determinat lloc de treball amb un perfil molt tècnic o específic, que requereixi una titulació o uns coneixements molt concrets, es pot obrir una convocatòria pública de concurs, per seleccionar la persona més capacitada.
 2. La Comissió tècnica de seguiment i control esmentada a l’article 12 serà informada de la necessitat de convocar aquests concursos selectius d’urgència; s’ha de presentar un informe emès pel cap de la unitat o el servei afectat amb el perfil de la plaça, i un informe del Servei de Recursos Humans que especifiqui que aquest perfil no s’adapta a les borses d’interins vigents.
 3. Les bases de la convocatòria i tots els actes que se’n derivin es faran públics a la seu electrònica de la UIB, a l’apartat Tauler d’anuncis, o bé en qualsevol altre mitjà de difusió que es consideri oportú.
 4. La convocatòria ha d’incloure, com a mínim, la informació següent: categoria, durada, dedicació, horari, unitat administrativa, perfil i requisits, en cas que sigui necessari.
 5. Els aspirants que es presentin a aquestes convocatòries han de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, un curriculum vitae. Si escau, la comissió de selecció pot sol·licitar l’acreditació documental, total o parcial, dels mèrits que hi constin.
 6. 6. En cas que la comissió de selecció consideri que no hi ha cap aspirant que reuneixi els requisits exigits a la convocatòria, la pot declarar deserta.
 7. La selecció es farà mitjançant la valoració del currículum dels aspirants i, si escau, amb la realització d’una prova específica adaptada a les tasques a realitzar al lloc de treball. Pel currículum es valorarà l’adequació dels aspirants al perfil i als mèrits especificats a la convocatòria. El cap del servei o unitat de la plaça a cobrir serà l’encarregat de fer les proves i la valoració dels currículums.
 8. Es remetrà al Servei de Recursos Humans una llista amb els aspirants per ordre de valoració. En cas que el candidat seleccionat en primer lloc deixi d’ocupar el lloc per qualsevol motiu, la vacant es cobrirà amb el següent aspirant, seguint l’ordre de prelació establert i sense necessitat d’haver de fer un nou procés de selecció. La durada del nomenament o de la contractació, en aquests casos, serà la que falti per assolir la inicialment prevista.
 9. De la selecció realitzada se’n redactarà un informe, que serà subscrit pel cap corresponent. En aquest document hi ha de constar la relació d’aspirants avaluats, els criteris d’avaluació i l’ordre de selecció.
 10. El resultat dels processos de selecció es publicarà a la seu electrònica d’aquesta universitat, a l’apartat Tauler d’anuncis, o bé en qualsevol altre mitjà que es consideri oportú. Únicament es publicarà, si escau, la identificació de la persona seleccionada (DNI, passaport, NIE o similar). També es publicarà, si escau, la identificació dels possibles suplents en l’ordre de prelació establert per la comissió de selecció.
 11. Quan s’hagin de cobrir llocs de treball amb titulats universitaris, es podrà publicar una convocatòria al DOIP. També, si es considera més adient, es podran sol·licitar currículums al SOIB.
 12. Aquest sistema no generarà borsa de treball per ocupar altres vacants, i el procés acabarà amb l’adjudicació del lloc de treball a l’aspirant que hagi tret més puntuació. En cas que es produeixi una nova necessitat amb el mateix perfil, es pot tornar a proposar la persona que ja hagi estat seleccionada per aquest procés, sempre que es comuniqui prèviament a la Comissió tècnica de seguiment i control, sense necessitat d’haver de tornar fer una nova convocatòria.

Capítol IV
Disposicions comunes de gestió de les borses
 

Article 8. Comunicacions

 1. El mitjà per comunicar-se amb els membres de les borses és el correu electrònic.
 2. Les persones que integrin la borsa de treball han de fer constar a la sol·licitud el seu correu electrònic.
 3. El Servei de Recursos Humans oferirà a l’aspirant que correspongui, d’acord amb l’ordre de la borsa, el lloc de treball i li comunicarà el termini en el qual s’hi ha d’incorporar. Aquest termini ha de ser com a mínim de tres dies hàbils i com a màxim de cinc dies hàbils, i es pot prorrogar excepcionalment per atendre el dret de preavís que preveu l’article 49.1.d) de l’Estatut dels treballadors.
 4. Les comunicacions han de tenir la suficient garantia de recepció i deixar constància escrita que s’han realitzat.
 5. La persona interessada ha de manifestar, mitjançant correu electrònic, la seva conformitat amb l’oferta en el termini d’un dia hàbil, o el segon dia hàbil següent si l’oferta es fa en divendres o abans d’un festiu, i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel Servei de Recursos Humans, si no, s’entén que hi renuncia, i tindrà lloc la corresponent exclusió de la borsa, excepte que la causa sigui justificada.
 6. Les persones que un cop incloses a la borsa de treball canviïn de dades de localització, ho han de comunicar immediatament al Servei de Recursos Humans. En cas de no fer-ho, davant la impossibilitat de localitzar-les quedaran en situació d’inactiu a la borsa. Aquesta situació pot ser objecte de modificació per part dels interessats, i suposarà tornar a la situació d’actiu a la borsa.

Article 9. Situació de les persones dins les borses

 1. El personal que forma part de qualsevol de les borses de treball descrites, es pot trobar en tres situacions:
  1. Actiu: és la situació normal dins la borsa; indica que està en disposició de ser requerit per ocupar un lloc de treball.
  2. Inactiu: estan en aquesta situació les persones integrants d’una borsa de treball que, pel fet de concórrer-hi alguna de les causes previstes a l’apartat 2 d’aquest article, no hagin acceptat el lloc ofert i hagin presentat el justificant corresponent. També es pot passar a aquesta situació a petició de l’aspirant, mentre es trobi en algun dels supòsits prevists a l’apartat esmentat i hagi presentat prèviament el justificant.
   A fi d’observar el principi d’eficiència, el fet de prestar serveis a la Universitat comportarà quedar en situació d’inactiu en totes les borses de les quals es formi part.
   Mentre es mantingui la situació d’inactiu, les persones implicades no rebran cap altra oferta i tenen l’obligació de comunicar per escrit, mitjançant correu electrònic al Servei de Recursos Humans, l’acabament de la situació esmentada. En tornar a la situació d’actiu, hom mantindrà el mateix nombre d’ordre que ocupava quan va passar a la situació d’inactiu.
  3. Exclòs: es passarà a la situació d’exclòs quan aquesta normativa així ho determini. Des d’aquesta situació no es pot tornar a la situació d’actiu.
 2. Es consideren motius justificats per rebutjar una oferta, o poder sol·licitar passar a la situació d’inactiu, i no ser exclosos de la borsa, les circumstàncies següents, que s’han d’acreditar i justificar documentalment:
  1. Estar fent feina en el moment en què es faci l’oferta.
  2. Patir malaltia o incapacitat temporal, o estar en procés de recuperació de malaltia o accident.
  3. Estar en alguna d’aquestes situacions: embaràs, part o adopció, acolliment o malaltia greu o hospitalització d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat, o haver-se de fer càrrec de familiars que no puguin valer-se per si mateixos i no tinguin activitat retribuïda.
  4. Tenir cura de fills menors de tres anys o de persones dependents.
  5. Ser víctima de violència de gènere, mentre duri aquesta situació.
  6. Defunció d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: límit temporal de 5 dies.
  7. Per matrimoni o inscripció com a parella de fet en el Registre Civil, si la renúncia es produeix dins els 15 dies naturals següents o anteriors a la celebració o inscripció al Registre.
  8. Privació de llibertat mentre no hi hagi sentència ferma.
  9. Trobar-se en una altra situació que impedeixi momentàniament la incorporació a la UIB quan així ho consideri el Servei de Recursos Humans, d’acord amb la Comissió tècnica de seguiment i control.
 3. També es considera motiu justificat per rebutjar una oferta quan es tracti d’un nomenament a temps parcial amb jornada setmanal inferior a 30 hores.
 4. En els casos exposats anteriorment s’ha de presentar el justificant corresponent en un termini no superior a 3 dies hàbils, per poder passar a la situació d’inactiu a la borsa. En cas de no presentar cap justificació, la persona afectada serà exclosa de la borsa.
 5. Per poder tornar a la situació d’actiu, la persona interessada ha de comunicar la finalització de la causa d’estar en la situació d’inactiu mitjançant escrit o correu electrònic, en el moment que es produeixi.
 6. En qualsevol cas, la persona inclosa en una borsa de treball d’aquesta universitat pot renunciar voluntàriament a formar-ne part, mitjançant escrit adreçat al Servei de Recursos Humans.
 7. La posterior renúncia al lloc de treball que ocupa, així com l’incompliment del deure de prendre possessió del lloc prèviament acceptat o la subscripció del contracte, suposa l’exclusió de la borsa de treball per la qual va ser cridada, excepte en els casos de força major, els quals seran determinats per la Comissió tècnica de seguiment i control.

Article 10. Selecció de persones amb discapacitat

 1. La UIB ha d’adoptar les mesures necessàries per complir el que preveu la normativa vigent amb la finalitat de facilitar l’accés com a empleats públics temporals als aspirants amb discapacitat.
 2. Els aspirants que pateixin alguna discapacitat que vulguin participar a les convocatòries, ho han d’indicar a la sol·licitud i també ho han d’acreditar amb un certificat del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33% al Servei de Recursos Humans, dins el termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, poden demanar les possibles adaptacions de temps i mitjans que siguin necessàries per a la realització dels exercicis.
 3. Els aspirants amb discapacitat que hagin superar la prova quedaran inclosos a la borsa per ordre de puntuació, i en el moment que s’ofereixi la possibilitat de cobrir un lloc de treball es reunirà a priori la Comissió tècnica de seguiment i control per valorar si l’aspirant reuneix les condicions per desenvolupar les tasques encomanades al lloc de treball. Per fer aquest estudi s’incorporarà a la comissió de seguiment un membre de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials.
 4. Amb la finalitat de garantir el 5 per cent d’ocupació previst a la normativa amb personal amb discapacitat, cada vint llocs de treball que s’hagin cobert amb personal sense discapacitat, el Servei de Recursos Humans, abans de realitzar el següent nomenament o contractació, convocarà la comissió abans esmentada per estudiar la possibilitat d’oferir el lloc a la persona amb discapacitat més idònia, integrant de la borsa, sempre que reuneixi les condicions per desenvolupar les tasques encomanades al lloc de treball.
 5. En cas que es consideri que no hi ha cap aspirant que pugui desenvolupar les tasques encomanades al lloc de treball, se’n deixarà constància en una acta signada pels membres de la comissió i es nomenarà o proposarà la següent persona per ordre de prioritat. Cada vegada que s’hagi de fer un nou nomenament o contracte i sempre que sigui per desenvolupar funcions diferents, es repetirà el mateix procediment, i si són les mateixes funcions, es farà el procés cada vint nomenaments o contractes.
 6. Per acord de la Gerència i la Junta de PAS es podran cobrir determinats llocs de treball amb el personal que hagi desenvolupat pràctiques a la UIB provinent del FIOP o de l’ONCE, sense necessitat de recórrer a la borsa de treball.

Article 11. Gestió i control de les borses

 1. El Servei de Recursos Humans és la unitat competent que ha de gestionar les borses d’aspirants per mitjans informàtics. Les persones interessades poden consultar les llistes actives vigents al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UIB.
 2.  Quan sorgeixi una necessitat de provisió temporal, el Servei de Recursos Humans, amb l’autorització de la Gerència, determinarà la durada i el tipus de nomenament a realitzar, d’acord amb la sol·licitud del responsable i la legislació vigent.

Article 12. Comissió tècnica de seguiment i control

 1. S’ha de constituir una comissió tècnica de seguiment i control de la selecció de PAS temporal d’aquesta universitat, composta per la Gerent o persona que delegui, un representant de la Comissió de representants de PAS i la cap del Servei de Recursos Humans.
 2. S’informarà periòdicament la comissió de seguiment de totes les persones nomenades o contractades segons els procediments de selecció especificats al present acord.

Capítol V
Tipus de nomenaments i causes de cessament

Article 13. Tipus de nomenaments

 1. Les persones que figuren a les borses de treball poden ser requerides per:
  1. Cobrir de forma temporal i no definitiva llocs vacants, mentre no siguin proveïts per funcionaris de carrera.
  2. Substituir personal funcionari amb reserva de lloc de treball o en situació de llicència.
  3. Substituir la reducció de jornada del personal funcionari quan les necessitats del servei ho requereixin. La relació funcionarial interina és a temps parcial.
  4. Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de l’Administració.
  5. Cobrir necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de l’activitat.

Article 14. Procediment per cobrir vacants

Per cobrir una plaça vacant a la RLT s’ha seguir el procediment d’actuació següent:

 1. Sempre que no s’hagi pogut cobrir pels procediments ordinaris amb un funcionari de carrera, s’obrirà una convocatòria per cobrir el lloc de treball amb funcionaris de carrera del subgrup inferior que reuneixin els requisits exigits per ocupar el lloc a cobrir. En aquest cas el funcionari quedarà en situació d’excedència amb reserva de lloc i ocuparà la nova vacant com a funcionari interí.
 2. Per cobrir un lloc vacant en una unitat administrativa on ja hi hagi un funcionari interí pel que fa a les lletres b), c), d) i e) de l’article 13 d’aquest acord, o un contractat laboral, sempre que tingui un informe positiu del seu responsable, hom li podrà oferir cobrir aquesta vacant. En cas que al mateix servei o unitat n’hi hagi més d’un, per regla general, s’oferirà a la persona amb més puntuació d’acord amb l’annex I. En casos excepcionals, es podrà oferir a la persona que proposi el responsable, amb un informe previ raonat. La comissió de seguiment n’ha de ser informada.
 3. La vacant s’oferirà per concurs intern entre tot el personal que ja està fent feina amb una antiguitat a la Universitat almenys de dos anys al lloc que ocupa. El procediment per fer el concurs serà el mateix que està establert per cobrir places en comissió de serveis.
  La Gerència pot, amb informe previ raonat a la comissió de seguiment, deixar la plaça vacant.
 4. Els empleats públics temporals que hagin cessat per haver finalitzat la causa per la qual es varen nomenar, si es produeixen noves necessitats sobrevingudes dins la mateixa unitat administrativa i per tal de garantir l’eficiència i adequació del perfil del lloc a ocupar, a petició del cap de la unitat amb un informe positiu, excepcionalment, poden ser nomenats interins, prioritzant els coneixements i l’experiència obtinguda per damunt l’ordre corresponent a la borsa, sempre que no tinguin més de cinc persones per davant a la borsa. La comissió de seguiment n’ha de ser informada.
 5. A continuació s’aplicarà l’ordre establert a les borses principals, que sempre tindran prioritat sobre les complementàries.
 6. Un cop exhaurida la borsa principal, s’aplicarà l’ordre establert a les borses complementàries.
 7. Els serveis que tinguin o hagin tingut personal de suport provinent del MEC, alumnes col·laboradors o becaris en pràctiques, per cada quatre nomenaments d’interins podran proposar cobrir un lloc de treball amb aquest tipus de personal, sempre que facin o hagin fet feina dins els darrers nou mesos anteriors a l’oferta, desenvolupant tasques similars a la plaça a cobrir. En cas d’haver-hi més d’un candidat d’aquest tipus, es triarà per ordre de puntuació, d’acord amb l’annex
  1. En casos excepcionals, el lloc es podrà oferir a la persona que proposi el responsable, amb un informe previ raonat. La Comissió tècnica de seguiment i control n’ha de ser informada.

Article 15. Causes de cessament

 1. El personal funcionari interí cessa per les causes previstes a l’article 16 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 2. També pot ser motiu de cessament la no superació del període de prova que preveu l’article 6.3 d’aquesta normativa.
 3. El personal laboral cessarà per la finalització del contracte.
 4. Els empleats públics que un cop hagin finalitzat o no superin el període de prova i tinguin un informe negatiu del seu cap no podran ser cridats per tornar a ocupar un lloc al mateix servei o unitat administrativa. Quan hi hagi dos informes desfavorables emesos per diferents persones, la Gerència podrà proposar que s’excloguin de la borsa, un cop informada la Comissió tècnica de seguiment i control.
 5. L’empleat públic procedent de les borses creades mitjançant els procediments ordinari i extraordinari, quan cessi en el lloc de treball, llevat que sigui com a conseqüència de renúncia voluntària, s’ha d’incorporar automàticament a les borses de les quals formi part en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació obtinguda en el moment que es varen formar.
 6. En el cas del nomenament com a funcionari interí, el cessament no dóna lloc a indemnització.

Article 16. Vigència de les borses

 1. A partir de la publicació de la composició de les borses de treball, aquestes tindran una vigència màxima de tres anys. Igualment les borses s’extingiran per acord de la Comissió tècnica de seguiment i control o en cas que se n’esgotin els integrants en actiu. Aquest fet s’ha d’anunciar a la seu a electrònica de la UIB.
 2. La nova convocatòria sempre es farà amb antelació suficient, abans que s’esgoti l’anterior, per tal de no quedar sense aspirants.

Article 17. Protecció de dades

La participació en les convocatòries establertes en aquesta normativa implica l’acceptació de l’autorització perquè les dades de la persona interessada siguin utilitzades per la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar correctament la borsa. Les dades personals facilitades pels aspirants quedaran incorporades als fitxers de la Universitat, d’acord amb el que estableix l’esmentada llei orgànica i la seva normativa de desenvolupament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Modificació de la present normativa

La Gerència i la Comissió de representants del PAS, a proposta del Servei de Recursos Humans, poden proposar modificacions d’aquesta normativa per millorar els procediments de selecció, sempre respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i agilitat en la selecció d’empleats públics temporals.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions referides a persones i càrrecs que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Tercera. Interpretació i resolució de dubtes

Es faculta el Consell de Direcció per resoldre els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest acord normatiu.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Inclusió d’empleats públics temporals

S’inclouran als primers llocs de la borsa ordenats per antiguitat a la Universitat els empleats públics temporals que, en la data de constitució de la primera borsa de treball regida per la present normativa, prestin serveis en qualque unitat administrativa de la relació de llocs de treball amb funcions de PAS.

També s’hi poden incloure, en els mateixos termes i a petició dels interessats, aquells de qui s’hagi disposat el cessament amb posterioritat a 30 de maig de 2008 i amb anterioritat a la data de constitució de la primera borsa de treball regida per la present normativa.

Els empleats públics temporals afectats per aquesta disposició transitòria no es veuran afectats per l’article 2.2 de la present normativa, per la qual cosa continuaran en la mateixa posició a la borsa després de la resolució d’un procés selectiu de nou accés.

Segona. Incorporació de personal laboral fix en excedència

El personal laboral fix al servei de la Universitat de les Illes Balears que a l’entrada en vigor d’aquest acord normatiu es trobi en situació d’excedència i sol·liciti la reincorporació al servei actiu, d’acord amb el títol I, punt 1, de l’acord marc per a l’establiment de les condicions de treball del personal d’administració i serveis de la UIB, de 4 de juliol de 2006, amb acord previ amb la Junta de PAS, podrà ser nomenat per ocupar un lloc de treball com a funcionari interí.

Tercera. Vigència de les borses de treball existents

Les borses de treball vigents a l’entrada en vigor d’aquest acord normatiu restaran vigents fins al moment que es facin públiques les noves borses.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 8507/2008, de 25 d’abril, pel qual es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears, i totes les disposicions d’aquesta universitat que s’oposin al que estableix el present acord normatiu. Així com l’apartat 3 de l’article 1 de l’Acord normatiu 10298/2012, de 8 de juny, pel qual s’aprova la normativa del personal contractat que té finançament a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa és aplicable a partir de l’endemà d’haver-se publicat al FOU.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex. Barem de la fase de concurs

Experiència professional

 • Antiguitat a la UIB o en entitats vinculades i/o dependents com a funcionari interí o com a contractat laboral: 0,75 per mes o fracció. Les fraccions dels diferents períodes s’acumularan i només es tindrà en compte el resultat final.
 • Antiguitat a l’Administració pública i en altres entitats dependents o vinculades com a funcionari interí o com a contractat laboral: 0,25 per mes o fracció. Les fraccions dels diferents períodes s’acumularan i només es tindrà en compte el resultat final.
 • Haver estat en un servei o unitat administrativa de la UIB com a becari o alumne col·laborador: 0,10 per mes o fracció. Les fraccions dels diferents períodes s’acumularan i només es tindrà en compte el resultat final.

Titulació acadèmica

Persones que tinguin una titulació superior a l’exigida com a requisit per a l’accés al subgrup al qual opten:

 • Batxiller superior o equivalent: 2 punts
 • Cicles formatius de grau superior: 4 punts
 • Diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic: 7 punts
 • Grau: 8 punts
 • Llicenciat, enginyer, arquitecte, màster universitari o doctorat: 9 punts

Idiomes: Només es valorarà el nivell superior de cada idioma

Català: El requisit de coneixements de català per ocupar llocs de treball a la UIB és el regulat a la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.

Les persones que presentin un nivell de català superior a l’exigit seran puntuades de la manera següent:

 • Nivell C1: 4 punts
 • Nivell C2: 6 punts
 • Nivell E: se sumarà 1 punt més.

Idiomes estrangers: El nivell de coneixements d’idiomes estrangers acreditat es valorarà de la manera següent:

Titulació

Punts per anglès

Punts per altres idiomes

A1

0,50

0,24

A2

1,50

1

B1

2

1,50

B2

3

2

C1

4

3

C2

6

4