logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11743. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2016 per la qual s'anuncia que pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives, mitjançant el sistema de promoció interna, per cobrir places de personal funcionari d'aquesta universitat.

En compliment del que preveuen els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB, núm. 76, de 22 de maig), i la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, aquest Rectorat, ateses les necessitats de personal d’administració i serveis, acorda de convocar:

 • Promoció interna per al personal funcionari de cossos generals d’ingrés a diferents escales i subgrups:
  • Tècnics de gestió de la UIB, subgrup A1.
  • Gestió de la UIB, subgrup A2.
  • Administratius de la UIB, subgrup C1.
 • Promoció interna per al personal funcionari de cossos específics d’altres serveis d’ingrés a diferents escales i subgrups:
  • Tècnics superiors de la UIB, subgrup A1.
  • Tècnics mitjans de la UIB, subgrup A2.
  • Tècnics especialistes de la UIB, subgrup C1.
 • Promoció interna per al personal funcionari de cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions d’ingrés a diferents escales i subgrups:
  • Tècnics superiors en TIC de la UIB, subgrup A1.
  • Tècnics mitjans en TIC de la UIB, subgrup A2.
 • Promoció interna per al personal funcionari de cossos específics de biblioteca i arxiu d’ingrés a diferents escales i subgrups:
  • Facultatius de biblioteca de la UIB, subgrup A1.
  • Ajudants de biblioteca de la UIB, subgrup A2.
  • Auxiliars de biblioteca de la UIB, subgrup C1.
 • Promoció horitzontal per al personal funcionari de cossos específics d’altres serveis, escala d’auxiliars de la UIB, subgrup C2, per passar a funcionari de cossos generals de l’escala d’auxiliars administratius, subgrup C2.

Les bases de la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet