logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11744. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2016 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l'ajudant Joan Carles Pons Mayol.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i amb l'informe del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, s'atorga una llicència per estudis a l'ajudant Joan Carles Pons Mayol pel període comprès entre l'1 de febrer i el 30 d’abril de 2016.

Les retribucions que percebrà l'ajudant esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

L'ajudant Joan Carles Pons Mayol gaudirà de la llicència a la Universitat de Montpeller (França).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.