logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11742. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2016 per la qual es nomena Síndica de Greuges la professora M. Antònia Manassero Mas.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l’article 81 d’aquests i amb l’acord previ del Claustre del dia d’avui, nomèn Síndica de Greuges de la Universitat de les Illes Balears la professora M. Antònia Manassero Mas, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet