logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11741. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2016 per la qual es disposa que la senyora Joana Maria Petrus Bey cessi com a Síndica de Greuges.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, he resolt que, per a tots els efectes, avui entra en vigor el cessament de la senyora Joana Maria Petrus Bey, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Anàlisi Geogràfica Regional del Departament de Geografia, com a Síndica de Greuges, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió de la nova Síndica de Greuges.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet