logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11714. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es disposa el cessament dels secretaris de facultat i d'escola de la Universitat de les Illes Balears.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 53.4 d’aquests i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, dispòs que els professors que s’indiquen tot seguit cessin com a secretaris de les facultats i de l’escola de la Universitat de les Illes Balears, els quals continuen en funcions fins al nomenament i presa de possessió dels nous secretaris:

Nom

Centre

Sra. Jerònia Lladó Vich

Facultat de Ciències

Sr. Rafel Ramis Barceló

Facultat de Dret

Sr. Robert Pascual Gascó

Facultat d’Economia i Empresa

Sr. Llorenç Gelabert Gual

Facultat d’Educació

Sr. Antoni Bordoy Fernández

Facultat de Filosofia i Lletres

Sra. Margalida Miró Bonet

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Sr. Antoni Costa Costa

Facultat de Turisme

Sra. Mercè Llabrés Segura

Escola Politècnica Superior

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre han exercit el càrrec en el qual cessen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.