logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11713. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es disposa que la professora Lorenza Carrasco Martorell cessi com a subdirectora de l'Escola Politècnica Superior.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 52.6, dispòs que la professora Lorenza Carrasco Martorell cessi com a subdirectora de l’Escola Politècnica Superior i cap d’estudis d’Enginyeria Telemàtica / Telemàtica, la qual continua en funcions fins al seu nomenament i presa de possessió com a directora de l’escola esmentada.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.