logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11715. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de febrer de 2016 per la qual es nomena directora de Promoció de la Recerca la professora Yolanda González Cid.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn directora de Promoció de la Recerca la professora Yolanda González Cid, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau i Sra. Gerent de la Universitat.