logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11712. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es disposa el cessament dels subdirectors de l'Escola Politècnica Superior.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d’aquests i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, dispòs que els professors que s’indiquen tot seguit cessin com a subdirectors i caps d’estudis de l’Escola Politècnica Superior, els quals continuen en funcions fins al nomenament i presa de possessió dels nous subdirectors:

Nom

Estudis

Sr. Francesc Josep Forteza Oliver

Grau d’Edificació

Sr. Miquel Jesús Roca Adrover

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Electrònica Industrial

Sr. Ramon Mas Sansó

Enginyeria Informàtica / Informàtica

Sr. Joan Rosselló Veny

Enginyeria Tècnica Agrícola / Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Sr. Gabriel Cardona Juanals

Matemàtiques

Sr. Carlos Guerrero Tomé

­–

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre han exercit el càrrec en el qual cessen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora de l’Escola Politècnica Superior i Sra. Gerent de la Universitat.