logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11711. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es disposa el cessament de les vicedeganes de la Facultat de Turisme.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d’aquests i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, dispòs que les professores que s’indiquen tot seguit cessin com a vicedeganes i caps d’estudis de la Facultat de Turisme, les quals continuen en funcions fins al nomenament i presa de possessió dels nous vicedegans:

Nom

Estudis

Sra. Patrícia Horrach Rosselló

Turisme

Sra. M. Dolores Tirado Bennàsar

Sra. Natalia Ortiz Martínez de Mandojana

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre han exercit el càrrec en el qual cessen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Turisme i Sra. Gerent de la Universitat.