logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11705. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es disposa el cessament dels vicedegans de la Facultat de Ciències.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d’aquests i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, dispòs que els professors que s’indiquen tot seguit cessin com a vicedegans i caps d’estudis de la Facultat de Ciències, els quals continuen en funcions fins al nomenament i presa de possessió dels nous vicedegans:

Nom

Estudis

Sra. Antònia Picornell Rigo

Biologia

Sr. Francisco José García Palmer

Bioquímica

Sr. Sebastià Monserrat Tomàs

Física

Sr. Ángel García Raso

Química

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre han exercit el càrrec en el qual cessen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Ciències i Sra. Gerent de la Universitat.