logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11706. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es disposa el cessament dels vicedegans de la Facultat de Dret.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d’aquests i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, dispòs que els professors que s’indiquen tot seguit cessin com a vicedegans, caps d’estudis i cocap de la Facultat de Dret, els quals continuen en funcions fins al nomenament i presa de possessió dels nous vicedegans: 

Nom

Càrrecs

Sr. Antonio Conde Tejón

Cap d’estudis de la llicenciatura de Dret (pla 1997)

Cap d’estudis del grau de Dret

Cocap de la doble titulació grau d’Administració d'Empreses i grau de Dret

Sr. Erik José Monreal Bringsvaerd

Cap d’estudis del grau de Relacions Laborals

Sra. Joana Maria Socias Camacho

Vicedegana

Sra. Cristina Gil Membrado

­Vicedegana

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre han exercit el càrrec en el qual cessen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.