logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11704. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es nomenen els degans i la directora d'escola de la Universitat de les Illes Balears.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 48.2 d’aquests i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, nomèn els professors que s’indiquen tot seguit com a degans i directora de les facultats i de l’escola de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes des de la data de la presa de possessió:

Nom

Centre

Sr. Antoni Amengual Colom

Facultat de Ciències

Sr. Francisco López Simó

Facultat de Dret

Sr. Andreu Sansó Rosselló

Facultat d’Economia i Empresa

Sr. Josep L. Oliver Torelló

Facultat d’Educació

Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà

Facultat de Filosofia i Lletres

Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Sr. Bartolomé Deyà Tortella

Facultat de Turisme

Sra. Lorenza Carrasco Martorell

Escola Politècnica Superior


Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.