logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11703. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2016 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici de la pròrroga

Data de fi de la pròrroga

Adrover Camps, Maria

85

Servei de Recursos Humans

CG

C2

16

01-02-2016

30-04-2016

Alcover Pascual, Patrícia

192

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CG

C1

20

07-02-2016

06-08-2016

Andreu Taberner, Margalida

991

Rectorat

CG

C2

18

04-02-2016

03-08-2016

Buades Garau, Catalina F.

5213

Rectorat

CG

C1

18

28-01-2016

27-07-2016

Cabanellas Seguí, Jerònia Maria

2016

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

CG

C2

16

07-02-2016

06-08-2016

Cardell Díaz, Antònia

5216

Servei de Recursos Humans

CG

C2

16

01-02-2016

30-04-2016

Casado Berjillos, M. Isabel

55

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

18

22-02-2016

21-08-2016

Cazorla García, María Dolores

666

Edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós

CG

C2

16

01-02-2016

30-04-2016

Coll Grau, Margalida

680

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

18

01-02-2016

30-04-2016

Colom Montojo, M. Carmen

5203

Servei de Comunicació

CE

(AS)

A1

25

12-02-2015

31-03-2016

Dols Ruiz, Patrícia

5101

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C2

18

07-02-2016

06-08-2016

Esteva Llodrà, Neus

179

Edifici Ramon Llull

CG

C2

16

07-02-2016

06-08-2016

Fiol Duran, Francisca

47

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C1

23

22-02-2016

21-08-2016

Forteza Oliver, Alejandro

682

Edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós

CG

C2

16

01-02-2016

30-04-2016

Garau Amengual, Antònia M.

39

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C2

16

19-02-2016

18-08-2016

Gorrias Pons, Jesús

266

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CG

C1

21

07-02-2016

06-08-2016

Grimalt Casasnovas, Miquela

10

Oficina de Suport a la Recerca

CG

A2

25

07-02-2016

06-08-2016

Hernández Guerra, M. Consuelo

5201

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CG

A2

25

12-02-2016

11-08-2016

Jiménez Herranz,

Juan Cristóbal

5205

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

23

20-02-2016

19/08/2016

Lliteras Amengual, Francesc Xavier

121

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

20

07-02-2016

06-08-2016

Mas Mercant, Catalina

172

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C1

20

27-01-2016

26-04-2016

Masià Cuesta, Isabel

174

Rectorat

CG

C2

18

01-02-2016

31-07-2016

Miralles Sintes, Catalina

5214

Oficina de Suport a la Recerca

CG

C1

21

27-01-2016

26-07-2016

Morro Mas, Laura

2036

Edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós

CG

C2

16

01-02-2016

30-04-2016

Obrador Garcia, M. Gemma

60

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

16

22-02-2016

21-08-2016

Oliver López-Guarch, Isabel

2028

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

18

01-02-2016

30-04-2016

Peña Kolflaath, Gustavo

5202

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CE (AS)

C2

16

12/02/2016

11/08/2016

Pierre Vivas, Andreu Gerard

5220

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

21

01-02-2016

30-04-2016

Piqueras Martínez, Araceli

1016

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C2

16

07-02-2016

06-08-2016

Quetglas Busquets, Maria

5186

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

CG

C1

21

22-02-2016

21-08-2016

Robles Marín, Carmen

80

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

C1

21

22-02-2016

21-08-2016

Roig Figuerola, Miquel Antoni

5106

Servei de Recursos Humans

CG

C2

16

 

07-02-2016

06-08-2016

Sánchez Oliver, M. José

70

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

C2

16

07-02-2016

06-08-2016

Sanz Aguiló, Nativitat

303

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

A2

25

27-01-206

26-04-2016

Sánchez Rodríguez, Susana

5218

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

C2

18

01-02-2016

30-04-2016

Segura Aguiló, M. Neus

5215

Servei de Relacions Internacionals

CG

A2

23

27-01-2016

26-04-2016

Subias Cano, Rosa M.

641

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

21

28-01-2016

27-07-2016

Tovar Ortega, Ana M.

82

Servei de Recursos Humans

CG

C2

18

07-02-2016

06-08-2016

Verger Gelabert, M. Cristina

124

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

18

22-02-2016

21-08-2016

Vich Picornell, Irene

76

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

A2

23

07-02-2016

06-08-2016

 

CG: cossos generals
CE (AS): cossos específics d’altres serveis
CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions