logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11700. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2016 per la qual es nomena degà de la Facultat de Psicologia el professor Albert Sesé Abad.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 27.2 («Vacant un òrgan unipersonal ordinari de caràcter particular, el Consell de Direcció el podrà designar de forma temporal i de manera extraordinària per períodes que no poden superar els sis mesos») i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn degà de la Facultat de Psicologia el professor Albert Sesé Abad, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.