logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11699. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de desembre de 2015 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Joana Barceló Mulet per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d'aquesta universitat adscrit al Rectorat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis la senyora Joana Barceló Mulet per ocupar un lloc de treball de cap de negociat, plaça codi 69, nivell 18, al Rectorat d’aquesta universitat, amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2016 i per un període de tres mesos.

La senyora Joana Barceló Mulet, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de desembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. Gerent de la Universitat.