logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11698. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2016 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3174

 Universitat Isabel I (Burgos)

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) 

 Col·laboració científica en investigació en salut pública i nutrició

 -

 1/12/2015

 13/1/2016

 Quatre anys

 

 3175

 Universitat Isabel I (Burgos)

 CEP 

 Defensa de tesis doctorals en règim de cotutela 

 -

 1/12/2015

 13/1/2016

 Mínim de cinc anys, renovable automàticament 

 3177

 Agència EFE

 Llorenç Huguet (Rector)

 Identificar i elaborar continguts informatius científics, d’innovació i culturals per a la seva difusió a l’Agència EFE

 -

 1/12/2015

 3/2/2016

 Un any, renovable expressament

 

3183

 Ministeri d’Economia i Competitivitat i comunitat autònoma de les Illes Balears

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau)

 Modificació del conveni amb ref. 1955, signat l’1/9/2010, per a l’execució de projectes d’infraestructures científiques cofinançades pel FEDER (actuacions per a la xarxa de comunicacions de la UIB)

 La despesa total elegible es fixa en 4.408.002,82 euros i l'aportació del FEDER serà de 2.204.001,41 euros. L'import de la UIB amb càrrec a fons propis, el 50% del cost total elegible del projecte, es fixa en 2.204.001,41 euros. La UIB es compromet a realitzar les actuacions per l'import de 4.408.002,82 euros i a retornar la quantitat de 69.892,59 euros de l'import anticipat rebut del Ministeri (2.273.894 euros) en el termini d'un mes des de la signatura de l’acord 

 9/12/2015

 23/12/2015

 

n. e.