logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11701. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2016 per la qual es disposa el cessament dels vicedegans de la Facultat de Psicologia.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 52.6, dispòs que els professors que s’indiquen tot seguit cessin com a vicedegans i caps d’estudis de la Facultat de Psicologia, els quals continuen en funcions fins al nomenament i presa de possessió dels nous vicedegans:

Nom

Estudis

Sr. Rafael Jiménez López

Psicologia

Sra. Carmen Borràs Sansaloni


Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre han exercit el càrrec en el qual cessen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.