logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Consell de Direcció

11693. ACORD EXECUTIU del dia 9 de febrer de 2016 sobre la signatura dels directors d'estudis propis.

Fent ús de les competències que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha acordat el següent sobre la signatura dels directors de títols propis:

Primer. Quan el director d’un estudi propi, per absència, malaltia o altres circumstàncies sobrevingudes, no pugui signar les actes i/o els títols propis expedits, podrà ser el president de la comissió d’estudis propis qui ho faci en lloc seu.

Segon. En el supòsit anterior, quan es tracti d’estudis propis amb dos o més directors, bastarà que signi un dels directors. Si el director que pot signar no és doctor, aleshores la signatura del director no doctor ha d’anar acompanyada de la signatura del president de la comissió d’estudis propis.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet