logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Consell de Direcció

11692. ACORD EXECUTIU del dia 9 de febrer de 2016 pel qual es modifica l'Acord executiu 7720/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Programa d'ajut a la publicació i difusió de la investigació.

Fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha aprovat la modificació de l’Acord executiu 7720/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Programa d’ajut a la publicació i difusió de la investigació.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queden modificats els articles que s’indiquen:

1. Es modifica la redacció de l’article 1 en el sentit següent:

«L’objectiu d'aquest programa és ajudar a la difusió i publicació de la investigació realitzada pels investigadors de la UIB. Per aquest motiu es podrà sol·licitar una ajuda per a la publicació d'articles en revistes especialitzades (amb avaluació externa) i llibres, capítols de llibre, monografies i edicions crítiques que siguin avaluables, a efectes de l’obtenció de sexennis, per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI) i d’acord amb els seus criteris en cada un dels camps. Per poder concórrer a l’ajut pel que fa als llibres, capítols de llibres, monografies i edicions crítiques, l’investigador haurà d’aportar els informes d’avaluació que justifiquen la publicació en una de les editorials dels rànquings establerts per la CNEAI. En cap moment aquest programa no pretén subvencionar la publicació de material didàctic, ressenyes, catàlegs, tesis, actes de congressos i altres publicacions generals. Tampoc no se subvencionaran publicacions ja subvencionades pel Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB.»

2. La nova redacció de l’article 4 és la següent:

«Per a publicacions d’àmbit internacional, amb aquest programa es poden subvencionar fins a un 50 per cent de les despeses de publicació, sense sobrepassar la quantitat màxima assignada per article. Per a publicacions d’àmbit estatal, el percentatge serà com a màxim del 40 per cent. Aquestes quantitats màximes es podran assignar quan tots els autors siguin de la UIB, si no, se subvencionarà la part proporcional als autors d'aquesta universitat.»

3. L’article 5 tindrà aquesta redacció:

«Les sol·licituds s'han d'adreçar al vicerectorat competent en matèria d’investigació amb els impresos que hi ha a la pàgina web de l'OSR, i han d'anar acompanyades de la còpia de la factura de l'empresa editora, una còpia del document ADOP (autorització, disposició, obligació i pagament) de la UIB i una separata original de l'article d'investigació, així com documentació de tots els ajuts econòmics demanats tant pel que fa a entitats públiques com privades.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord executiu 7720/2006.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Article 1

L’objectiu d'aquest programa és ajudar a la difusió i publicació de la investigació realitzada pels investigadors de la UIB. Per aquest motiu es podrà sol·licitar una ajuda per a la publicació d'articles en revistes especialitzades (amb avaluació externa) i llibres, capítols de llibre, monografies i edicions crítiques que siguin avaluables, a efectes de l’obtenció de sexennis, per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI) i d’acord amb els seus criteris en cada un dels camps. Per poder concórrer a l’ajut pel que fa als llibres, capítols de llibres, monografies i edicions crítiques, l’investigador haurà d’aportar els informes d’avaluació que justifiquen la publicació en una de les editorials dels rànquings establerts per la CNEAI. En cap moment aquest programa no pretén subvencionar la publicació de material didàctic, ressenyes, catàlegs, tesis, actes de congressos i altres publicacions generals. Tampoc no se subvencionaran publicacions ja subvencionades pel Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB.

Article 2

Aquest programa únicament subvencionarà les despeses de publicació i avaluació, de manera que en queden expressament exclosos les retribucions dels autors, les despeses de traducció, les despeses de material inventariable i els honoraris de professionals.

Article 3

Anualment, segons les disponibilitats pressupostàries, el Consell de Direcció fixarà la quantitat assignada a aquest programa, així com les quantitats màximes assignades a cada publicació i a cada investigador o grup de recerca.

Article 4

Per a publicacions d’àmbit internacional, amb aquest programa es poden subvencionar fins a un 50 per cent de les despeses de publicació, sense sobrepassar la quantitat màxima assignada per article. Per a publicacions d’àmbit estatal, el percentatge serà com a màxim del 40 per cent. Aquestes quantitats màximes es podran assignar quan tots els autors siguin de la UIB, si no, se subvencionarà la part proporcional als autors d'aquesta universitat.

Article 5

Les sol·licituds s'han d'adreçar al vicerectorat competent en matèria d’investigació amb els impresos que hi ha a la pàgina web de l'OSR, i han d'anar acompanyades de la còpia de la factura de l'empresa editora, una còpia del document ADOP (autorització, disposició, obligació i pagament) de la UIB i una separata original de l'article d'investigació, així com documentació de tots els ajuts econòmics demanats tant pel que fa a entitats públiques com privades.

Article 6

La Comissió d'Investigació adjudicarà totes les sol·licituds, una vegada avaluades per la comissió avaluadora de l'OSR, la qual podrà establir criteris per prioritzar les sol·licituds i les quantitats assignades.

Article 7

No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat al programa GREC.

Article 8

La interpretació final de la present normativa correspon al Consell de Direcció.