logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Consell de Direcció

11689. ACORD EXECUTIU del dia 2 de febrer de 2016 pel qual es crea la Comissió Assessora de Rendició de Comptes de la Universitat.

La formulació dels comptes anuals de la Universitat requereix la coordinació i la participació de diferents serveis encarregats del control, de l’execució i de la gestió del pressupost de la Universitat. Fins ara la presentació dels comptes anuals s’havia fet d’acord amb el Pla general de comptabilitat pública (PGCP), aprovat per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 6 de maig de 1994.

L’aplicació del nou PGCP aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, canvia els criteris i la documentació que forma part dels comptes anuals. Aquest canvi i les repercussions en els procediments i en l’organització de la gestió comptable fan palesa la necessitat d’un òrgan que doni suport a la Gerent, que és la responsable de la formulació dels comptes anuals, tal com determina l’article 46.2 dels Estatuts. Per aquest motiu es proposa una comissió específica en la qual participin persones amb coneixements tècnics amb l’objectiu d’assessorar la Gerent perquè la transició des del PGCP que fins ara s’aplica al nou pla es faci amb els criteris adequats i de la forma més raonada possible, per garantir que la documentació, els comptes i els nous estats que s’han d’elaborar reflecteixin la imatge fidel de la situació econòmica de la Universitat.

A més, aquesta acció s’emmarca en l’eix 3 del Pla d’actuacions de Gerència (Transparència, rendició de comptes i compromís ètic), amb l’objectiu d’adaptar la informació de les rendicions de comptes a la legalitat vigent i millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió de la institució.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 27.1.h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de crear la Comissió Assessora de Rendició de Comptes en els termes següents: 

Article 1. Creació i funcions

Es crea la Comissió Assessora de Rendició de Comptes, que té com a funció assessorar la Gerent en assumptes d’execució, liquidació i presentació de la rendició de comptes de la Universitat.

Article 2. Composició

1. La Comissió Assessora de Rendició de Comptes la integren les persones següents:

  1. La Gerent, que la presideix.
  2. El vicerector d’Economia i Infraestructures.
  3. El vicegerent.
  4. El cap del Servei de Pressupost i Tresoreria.
  5. La cap del Servei de Control i Comptabilitat.

2. La Gerent designarà el secretari de la Comissió d’entre els membres que en formen part.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Regiment

La Comissió Assessora de Rendició de Comptes actuarà de conformitat amb les previsions de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquest acord executiu que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet