logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Consell de Direcció

11690. ACORD EXECUTU del dia 2 de febrer de 2016 sobre màsters universitaris que habiliten per a l'exercici de professions regulades.

Les peculiaritats dels màsters universitaris que habiliten per a l’exercici de professions regulades i la conveniència que hi hagi més bona coordinació amb els graus que hi donen accés aconsellen d’establir unes pautes sobre aquests tipus de màsters, de conformitat amb les previsions dels acords normatius 10518/2013, de 30 de gener, sobre els estudis de màster universitari (FOU núm. 378, de 15 de febrer), i 11154/2014, de 4 de novembre, pel qual es regula el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau (FOU núm. 407, de 21 de novembre).

Per tant, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat el següent sobre els màsters universitaris que habiliten per a l’exercici de professions regulades: 

Article 1. Nomenament del director del màster

El director del Centre d’Estudis de Postgrau nomenarà del director del màster a proposta de la persona o les persones responsables dels òrgans proponents del màster (el degà o director d’escola en cas que l’òrgan proponent sigui una facultat o escola, o el director de departament o institut universitari de recerca en els altres casos).

Article 2. Assistència als consells d’estudis

Els caps d’estudis (o els degans o directors d’escola) dels graus que donen accés als màsters universitaris que habiliten per a l’exercici de professions regulades seran convidats, amb veu i sense vot, als consells d’estudis dels màsters corresponents.

Article 3. Comissió de coordinació

  1. Per tal d’aconseguir que hi hagi més bona coordinació entre el Centre d’Estudis de Postgrau i l’òrgan proponent, es crearà una comissió de coordinació grau-màster, formada pel director del màster a què es refereix aquest acord i el cap d’estudis del grau corresponent més un representant de l’equip directiu del CEP, que presidirà la comissió, i dos professors que imparteixin docència al grau i al màster implicats.
  2. Aquesta comissió es reunirà sempre que s’estimi convenient.

Article 4. Extensió

  1. Les previsions anteriors s’entendran esteses a tots els màsters universitaris que, tot i no ser habilitadors per a una professió regulada, siguin assimilables a aquest tipus de màsters basant-se en les seves característiques, en particular, pels estudis de grau que hi donen accés preferent.
  2. Correspon al vicerector amb competències en matèria de postgrau, oït el director del CEP, determinar quins màsters universitaris són assimilables a titulacions que habiliten per a l’exercici de professions regulades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

El present acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet