logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Consell de Direcciķ

11688. ACORD EXECUTIU del dia 19 de gener de 2016 pel qual es completa l'Acord executiu 9008/2009, de 31 de març, pel qual es determinen els càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits als Estatuts de la UIB, així com els càrrecs assimilats als anteriors.

De conformitat amb el que estableix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts i en virtut del que diu la disposició addicional segona de l’Acord executiu 9008/2009, de 31 de març, pel qual es determinen els càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits als Estatuts de la UIB, així com els càrrecs assimilats als anteriors, corregit per la Correcció d’errors 9383/2010, de 9 de març, i completat pels acords executius 10478/2012, de 12 de desembre, i 11039/2014, de 10 de juny, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, ha acordat de tornar a completar l’Acord executiu 9008/2009 en el sentit següent:

Primer. S’incorpora al segon punt com a càrrec unipersonal de responsabilitat en gestió universitària assimilat als recollits al primer punt de l’Acord executiu 9008/2009 el següent: 

 • Director de màster universitari (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials)

Segon. Es publica com a annex la relació completa dels càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària resultant de la present compleció.

Disposició addicional

Totes les denominacions dels càrrecs que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Primer. Són càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits als diversos Estatuts de la UIB els següents:

 • Assessor del Rector (art. 31 E1989, art. 31 E1999 i art. 31 E2003)
 • Cap (director) de l’Aula d’Arts Plàstiques (art. 158 E1985)
 • Cap (director) de l’Aula d’Esports (art. 158 E1985)
 • Cap (director) de l’Aula de Cinema (art. 158 E1985)
 • Cap (director) de l’Aula de Música i Coral Universitària (art. 158 E1985)
 • Cap (director) de l’Aula de Teatre (art. 158 E1985)
 • Cap d’estudis de consell d’estudis (art. 114 E1985)
 • Coordinador de les activitats de les seus universitàries (art. 68 E2003)
 • Degà de facultat o director d’escola (art. 43 E1985, art. 62 E1989, art. 62 E1999 i art. 48 E2003)
 • Delegat de la UIB als centres adscrits (art. 70 E1985, art. 78 E1989, art. 78 E1999 i art. 77 E2003)
 • Delegat del Rector (art. 39 E2010)
 • Director (delegat) d’extensió universitària (art. 66 E1999)
 • Director d’institut universitari de recerca (art. 62 E1985, art. 71 E1989, art. 71 E1999 i art. 72 E2003)
 • Director de departament (art. 55 E1985, art. 50 E1989, art. 50 E1999 i art. 62 E2003)
 • Director de l’ICE (disp. ad. 1a E1985, art. 72 E1989, art. 74 E1999 i disp. ad. 8a E2003)
 • Director de la biblioteca universitària (art. 144 E1985)
 • Director del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB) (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Secretariat d’Encontres (art. 156 E1985)
 • Director del Secretariat d’Informació i Relacions (art. 152 E1985)
 • Director del Secretariat de Publicacions (art. 146 E1985)
 • Director del Secretariat de Serveis Socials (art. 154 E1985)
 • Director del Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat (art. 162 E1985 i disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei d’Activitats Culturals (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei d’Assessorament Jurídic (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei de Biblioteca i Documentació (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei de Càlcul i Informatització (art. 149 E1985)
 • Director del Servei de Comunicació (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei de Recursos Audiovisuals (art. 160 E1985 i disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei de Relacions Internacionals (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (disp. ad. 9a E2003)
 • Director del Servei Lingüístic (disp. ad. 9a E2003)
 • Director dels centres adscrits (art. 70 E1985, art. 78 E1989, art. 78 E1999 i art. 77 E2003)
 • Director dels Serveis Cientificotècnics (disp. ad. 9a E2003)
 • Gerent (art. 37 E1985, art. 37 E1989, art. 37 E1999 i art. 37 E2003)
 • President de consell d’estudis (art. 66 E1989)
 • Rector (art. 29 E1985, art. 28 E1989, art. 28 E1999 i art. 29 E2003)
 • Secretari d’institut universitari de recerca (art. 62 E1985, art. 71 E1989, art. 71 E1999 i art. 72 E2003)
 • Secretari de consell d’estudis (art. 114 E1985)
 • Secretari de departament (art. 57 E1985, art. 53 E1989, art. 53 E1999 i art. 65 E2003)
 • Secretari de facultat o d’escola (art. 48 E1985, art. 65 E1989, art. 65 E1999 i art. 51 E2003)
 • Secretari General (art. 34 E1985, art. 34 E1989, art. 34 E1999 i art. 34 E2003)
 • Síndic de Greuges (art. 86 E1999 i art. 84 E2003)
 • Subdirector d’institut universitari de recerca (art. 71 E1989, art. 71 E1999 i art. 72 E2003)
 • Subdirector de departament (art. 52 E1989, art. 52 E1999 i art. 64 E2003)
 • Vicedegà de facultat o subdirector d’escola (art. 46 E1985, art. 63 E1989, art. 63 E1999 i art. 50 E2003)
 • Vicegerent (art. 38 E1985, art. 39 E1989, art. 39 E1999 i art. 39 E2003)
 • Vicerector (art. 32 E1985, art. 32 E1989, art. 32 E1999 i art. 32 E2003)
 • Vicerector associat (art. 33 E1989, art. 33 E1999 i art. 33 E2003)
 • Vicesecretari general (art. 36 E1989, art. 36 E1999 i art. 36 E2003)

Segon. Són càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària assimilats als recollits al primer punt d’aquest acord, els següents:

 • Assessor del Síndic de Greuges
 • Cap d’estudis de les titulacions a les extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
 • Codirector dels estudis de Graduat en Estudis Immobiliaris (GEI)
 • Coordinador acadèmic del projecte Campus Extens
 • Coordinador d’Estructura Informàtica i Supercomputació, adscrit al Vicerectorat d’Investigació
 • Coordinador d’estudis a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
 • Coordinador de curs (BOE de 13-V-1983)
 • Coordinador de Diplomes Sènior de la Universitat Oberta per a Majors
 • Coordinador de l’acreditació de nivell B2 de llengua anglesa a la UIB
 • Coordinador de l’especialitat d’Administració i Direcció d’Empreses a les seus universitàries
 • Coordinador de l’especialitat d’Educació Especial
 • Coordinador de l’especialitat d’Educació Física
 • Coordinador de l’especialitat d’Educació Infantil
 • Coordinador de l’especialitat d’Educació Musical
 • Coordinador de l’especialitat d’Educació Primària
 • Coordinador de l’especialitat de Llengua Estrangera
 • Coordinador de la web de la UIB
 • Coordinador de les aules informàtiques
 • Coordinador de mobilitat de l’Escola Universitària / Facultat de Turisme
 • Coordinador de Nous Projectes de la Universitat Oberta per a Majors
 • Coordinador de postgrau en humanitats i ciències socials
 • Coordinador de programes de doctorat
 • Coordinador del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud pedagògica (CAP)
 • Coordinador dels estudis de Ciències Empresarials a Campus Extens
 • Coordinador dels estudis de grau d’Educació Social en línia
 • Coordinador dels estudis de Mestre
 • Coordinador dels programes oficials de postgrau
 • Coordinador en temes de cooperació al desenvolupament
 • Coordinador per a la formació contínua
 • Coordinador per a les relacions amb els centres de secundària
 • Delegat de la Rectora per a la innovació
 • Delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
 • Delegat del Rector en matèria de noves tecnologies aplicades a la formació
 • Delegat del Rector en matèria de política lingüística
 • Delegat del Rector en matèria de revisió dels plans d’estudis
 • Delegat del Rector per a l’accés a la Universitat
 • Delegat del Rector per a la creació de l’Institut Universitari de Ciències de la Salut
 • Delegat del Rector per a la reforma dels Estatuts
 • Delegat del Rector per a les noves tecnologies
 • Delegat del Rector per a les tecnologies de la informació
 • Director d’Edicions UIB
 • Director d’institut de recerca propi de la UIB
 • Director de l’Escola de Doctorat de la UIB
 • Director de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional
 • Director de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea
 • Director de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • Director de l’Oficina de Planificació i Prospectiva
 • Director de l’Oficina de Suport a la Recerca
 • Director de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
 • Director de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
 • Director de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
 • Director de la Universitat Oberta
 • Director de la Universitat Oberta per a Majors
 • Director de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
 • Director de màster universitari (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials)
 • Director de política esportiva de la Universitat de les Illes Balears
 • Director de Promoció de la Recerca
 • Director del Centre d’Estudis de Postgrau
 • Director del Centre de Tecnologies de la Informació
 • Director del Gabinet del Rector
 • Director del Laboratori de Ciències de l’Activitat Física
 • Director del programa Universitat Oberta per a Majors
 • Director del projecte Campus Extens
 • Director del Projecte Campus Extens illes
 • Director del Secretariat de Publicacions i Intercanvi Científic
 • Director del Servei d’Esports
 • Director del Servei d’Idiomes
 • Director del Servei de la Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel
 • Director del Servei de Laboratori d’Anàlisis i Assaigs
 • Director del Servei de Prevenció
 • Director del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
 • Director del Servei de Relacions Internacionals
 • Director del Servei I+D
 • President de la Junta de Personal docent i investigador
 • President del Comitè d’Empresa
 • Responsable de les activitats físiques i esportives d’Extensió Universitària i Activitats Culturals
 • Responsable de les activitats físiques i esportives del Vicerectorat de Projecció Cultural
 • Secretari acadèmic de l’Escola d’Hoteleria
 • Secretari de la Junta de Personal docent i investigador
 • Secretari del Centre d’Estudis de Postgrau
 • Secretari del Comitè d’Empresa
 • Subdirector de l’ICE (fins al 5-IV-2004)
 • Subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau
 • Subdirector del Laboratori de Ciències de l’Activitat Física
 • Subdirector del Servei d’Activitats Culturals