logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 421 (extraordinari) - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 04 de novembre de 2015
Consell de Govern

11544. ACORD NORMATIU del dia 29 d'octubre de 2015 pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola.

L’article 30 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició numèrica de la junta de facultat o escola, en la qual s’han de distingir els membres nats dels membres electius o representatius. Segons les disposicions de l’article esmentat, són membres nats de cada junta de facultat o escola el degà o director, els vicedegans o subdirectors, el secretari, els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin i l’administrador de centre; d’altra banda, en són membres electius els representants dels professors (distribuïts entre els títols de grau adscrits a la facultat o escola), els representants dels estudiants (el nombre dels quals ha de ser igual al cinquanta per cent del nombre de professors elegits, arrodonit per excés, i s’hi ha de garantir la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau), tres directors, com a màxim, dels títols oficials de màster adscrits a la facultat o escola (elegits per i entre ells) i un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrita a la facultat o escola, fins a un màxim de tres (elegit per i entre ells), així com dos representants del PAS adscrit a la facultat o escola corresponent.

De la mateixa manera, cal tenir en compte l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, que desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, i també els acords executius 10773/2013, de 24 de setembre, 10793/2013, de 22 d’octubre, i 11089/2014, de 9 de setembre, que modifiquen, respectivament, el nombre de vicedegans de la Facultat d’Educació, de l’Escola Politècnica Superior i de la Facultat de Turisme.

Així mateix, de conformitat amb les previsions de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau. A efectes electorals, es consideren estudiants de llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives. En aquest cas la circumscripció ha de ser l’ensenyament i incloure, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau (annex únic).

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 24.2.34 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 30.1.c) i d), ha determinat la composició numèrica de la juntes de facultat o escola, pel que fa als representants dels professors i dels estudiants, d'acord amb els termes següents:

Junta de la Facultat de Ciències

 1. Nou representants dels professors del Departament de Biologia.
 2. Set representants dels professors del Departament de Física.
 3. Set representants dels professors del Departament de Química.
 4. Cinc representants dels professors del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
 5. Dos representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 6. Cinc representants dels estudiants de Biologia (llicenciatura + grau).
 7. Quatre representants dels estudiants de Bioquímica (llicenciatura + grau).
 8. Tres representants dels estudiants de Física (llicenciatura + grau).
 9. Tres representants dels estudiants de Química (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat de Dret

 1. Setze representants dels professors del Departament de Dret Públic.
 2. Nou representants dels professors del Departament de Dret Privat.
 3. Dos representants dels professors del Departament d’Economia Aplicada.
 4. Dos representants dels professors del Departament d’Economia de l’Empresa.
 5. Dos representants dels professors del Departament de Psicologia.
 6. Un representant dels professors del Departament de Filosofia.
 7. Tretze representants dels estudiants de Dret (llicenciatura + grau).
 8. Tres representants dels estudiants de Relacions Laborals (grau).

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

 1. Quinze representants dels professors del Departament d’Economia Aplicada.
 2. Tretze representants dels professors del Departament d’Economia de l’Empresa.
 3. Dos representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 4. Onze representants dels estudiants d’Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau).
 5. Quatre representants dels estudiants d’Economia (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat d’Educació

 1. Tretze representants dels professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 2. Deu representants dels professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
 3. Tres representants dels professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 4. Dos representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 5. Dos representants dels professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
 6. Sis representants dels estudiants d’Educació Primària (grau).
 7. Quatre representants dels estudiants d’Educació Infantil (grau).
 8. Tres representants dels estudiants d’Educació Social (grau).
 9. Dos representants dels estudiants de Pedagogia (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

 1. Vuit representants dels professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 2. Set representants dels professors del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
 3. Set representants dels professors del Departament de Filosofia i Treball Social.
 4. Quatre representants dels professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
 5. Quatre representants dels professors del Departament de Geografia.
 6. Tres representants dels estudiants de Treball Social (grau).
 7. Dos representants dels estudiants de Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau).
 8. Dos representants dels estudiants de Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau).
 9. Dos representants dels estudiants de Geografia (llicenciatura + grau).
 10. Dos representants dels estudiants d’Història (llicenciatura + grau).
 11. Dos representants dels estudiants d’Història de l'Art (llicenciatura + grau).
 12. Un representant dels estudiants de Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau).
 13. Un representant dels estudiants de Filosofia (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

 1. Trenta representants dels professors del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
 2. Deu representants dels estudiants d’Infermeria (grau).
 3. Cinc representants dels estudiants de Fisioteràpia (grau).

Junta de la Facultat de Psicologia

 1. Vint-i-sis representants dels professors del Departament de Psicologia.
 2. Quatre representants dels professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 3. Quinze representants dels estudiants de Psicologia (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat de Turisme

 1. Tretze representants dels professors del Departament d’Economia de l’Empresa.
 2. Set representants dels professors del Departament d’Economia Aplicada.
 3. Cinc representants dels professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 4. Tres representants dels professors del Departament de Geografia.
 5. Dos representants dels professors del Departament de Dret Privat.
 6. Dos representants dels professors del Departament de Dret Públic.
 7. Setze representants dels estudiants de Turisme (grau).

Junta de l’Escola Politècnica Superior

 1. Divuit representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 2. Vuit representants dels professors del Departament de Física.
 3. Quatre representants dels professors del Departament de Biologia.
 4. Quatre representants dels estudiants d’Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau).
 5. Tres representants dels estudiants d’Edificació (grau).  
 6. Tres representants dels estudiants d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau).
 7. Dos representants dels estudiants d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau).
 8. Dos representants dels estudiants d’Enginyeria Telemàtica (grau).
 9. Un representant dels estudiants de Matemàtiques (llicenciatura + grau).

D’acord amb les disposicions de l’article 18 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de l’article 30.1 dels Estatuts i de l’article 45.1 de la normativa electoral, en tot cas s’ha de garantir que la majoria dels membres de la junta de facultat o escola sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat (CU, TU, CEU, TEU, professors contractats doctors i professors col·laboradors).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet 

Annex únic 

Aparellament entre els estudis en extinció i els corresponents nous estudis oficials de grau

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)                

Biologia (llicenciatura + grau)                                                        

Bioquímica (llicenciatura + grau)                                                   

Dret (llicenciatura + grau)                                                              

Economia (llicenciatura + grau)                                                     

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)          

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

Filosofia (llicenciatura + grau)                                                       

Física (llicenciatura + grau)                                                           

Geografia (llicenciatura + grau)                                                     

Història (llicenciatura + grau)                                                        

Història de l'Art (llicenciatura + grau)                                                           

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)                       

Matemàtiques (llicenciatura + grau)                                               

Pedagogia (llicenciatura + grau)                                                     

Psicologia (llicenciatura + grau)                                        

Química (llicenciatura + grau)