logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 421 (extraordinari) - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 04 de novembre de 2015
Consell de Govern

11543. ACORD NORMATIU del dia 29 d'octubre de 2015 pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat.

A la disposició addicional segona, la normativa electoral fa, als efectes electorals que preveu als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, una assignació de la docència d’estudis de grau als departaments de la Universitat, i en aquest sentit cal dir que el Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015 va fer una transferència d’àrees de coneixement del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia, tal com estableix la Resolució del Rectorat 11453/2015, de 23 de juliol (FOU núm. 418, de 31 de juliol). Com a conseqüència d’aquesta transferència, el Consell de Govern del dia 18 de setembre de 2015 va acordar de canviar el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia (Acord normatiu 11505/2015, de 18 de setembre —FOU núm. 419, de 31 de juliol). Així mateix, la Resolució d’1 d’agost de 2013, de la Universitat de les Illes Balears, publica el canvi de denominació del títol de graduat o graduada en Enginyeria d’Edificació pel de graduat o graduada en Edificació (BOE de 24 d’agost).
Atesos aquest canvis de denominació, es fa necessari modificar la disposició addicional segona esmentada.
De la mateixa manera, també s’hi introdueix una darrera modificació amb la finalitat de recollir la incidència en la redacció del text electoral de les previsions de la disposició transitòria segona (Ensenyaments anteriors) del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en la redacció que en fa el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
Per tot el que s’ha dit, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.29 dels Estatuts d'aquesta universitat, ha aprovat la reforma de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queden modificades les disposicions que s’indiquen.

 1. Es modifica la taula que apareix al primer apartat de la disposició addicional segona, referent a l’assignació de la docència dels estudis de grau als departaments. Resta d’aquesta forma:
  Departament Estudi
  Biologia Biologia, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
  Biologia Fonamental i Ciències de la Salut Bioquímica
  Ciències Històriques i Teoria de les Arts Història, Història de l’Art
  Ciències Matemàtiques i Informàtica Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques
  Dret Privat Dret
  Dret Públic Dret, Relacions Laborals
  Economia Aplicada Administració d’Empreses, Economia, Turisme
  Economia de l’Empresa Administració d’Empreses, Turisme
  Filologia Catalana i Lingüística General Llengua i Literatura Catalanes
  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica Educació Primària, Estudis Anglesos, Llengua i Literatura Espanyoles, Turisme
  Filosofia i Treball Social Filosofia, Treball Social
  Física Edificació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Física
  Geografia Geografia
  Infermeria i Fisioteràpia Fisioteràpia, Infermeria
  Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia
  Pedagogia i Didàctiques Específiques Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia
  Psicologia Psicologia
  Química Química
 2. La nova redacció de la disposició transitòria segona és aquesta:
  «Segona. Dret de sufragi actiu i passiu dels estudiants de llicenciatura i enginyeria» »1. De manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de llicenciatura i enginyeria (estudis en extinció), els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.
  »A efectes electorals, es consideren estudiants de llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.
 3. »2. En aquest cas la circumscripció serà l’ensenyament i inclourà, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau, d’acord amb la taula següent:
  Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)
  Biologia (llicenciatura + grau)
  Bioquímica (llicenciatura + grau)
  Dret (llicenciatura + grau)
  Economia (llicenciatura + grau)
  Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
  Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
  Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
  Filosofia (llicenciatura + grau)
  Física (llicenciatura + grau)
  Geografia (llicenciatura + grau)
  Història (llicenciatura + grau)
  Història de l'Art (llicenciatura + grau)
  Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
  Matemàtiques (llicenciatura + grau)
  Pedagogia (llicenciatura + grau)
  Psicologia (llicenciatura + grau)
  Química (llicenciatura + grau)
  »3. Als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, d’aquesta normativa es fa la següent assignació de la docència d’estudis en extinció als departaments:
  Departament Estudi
  Biologia Biologia
  Biologia Fonamental i Ciències de la Salut Bioquímica
  Ciències Històriques i Teoria de les Arts Història, Història de l’Art
  Ciències Matemàtiques i Informàtica Informàtica, Matemàtiques
  Dret Privat Dret
  Dret Públic Dret
  Economia Aplicada Administració i Direcció d’Empreses, Economia
  Economia de l’Empresa Administració i Direcció d’Empreses
  Filologia Catalana i Lingüística General Filologia Catalana
  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica Filologia Anglesa, Filologia Hispànica
  Filosofia i Treball Social Filosofia
  Física Física
  Geografia Geografia
  Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació Pedagogia
  Pedagogia i Didàctiques Específiques Pedagogia
  Psicologia Psicologia
  Química Química

Article 2

Es publica la normativa electoral de la Universitat com a annex únic, tal com resta una vegada s’hi han fet les modificacions indicades en aquest acord.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

 1. Les eleccions dels titulars dels òrgans de govern unipersonals i dels representants als òrgans de govern col·legiats de la Universitat s’han de regir per la present normativa, sens perjudici del que estableixen els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Les disposicions generals són aplicables a tots els processos electorals regulats en aquesta normativa, sens perjudici de les peculiaritats de cada un, prevists a la normativa present.

Article 2. Dret de sufragi

 1. Les eleccions s’han de fer mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, dins la circumscripció que pertoqui, i hi poden participar aquells que compleixin els requisits que les lleis, els Estatuts de la UIB i aquesta normativa exigeixen.
 2. El dret de sufragi és personal i intransferible; mai no pot exercitar-se per delegació.
 3. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 4. Ningú no pot ser obligat o coaccionat, sota cap pretext, a exercir el dret de sufragi ni a revelar el sentit del seu vot.
 5. Tot elector ha d’exercir el dret de sufragi a la circumscripció en què estigui inscrit i a la mesa electoral que li correspongui, sens perjudici de les disposicions sobre el vot anticipat i el vot electrònic.

Article 3. Electors i elegibles

 1. El dret de sufragi actiu i passiu correspon a tot el personal docent i investigador i a tot el personal d’administració i serveis que presti els seus serveis a la Universitat en la data de la convocatòria de les eleccions corresponents. No obstant això, no té dret de sufragi el personal que desenvolupi plaça o lloc en comissió de serveis fora de la Universitat o qui es trobi en situació de serveis especials.
 2. El dret de sufragi actiu i passiu correspon als estudiants matriculats a la Universitat en els termes següents:
  1. Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
   També són electors i elegibles els estudiants matriculats d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS.
  2. Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
   A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màster, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.
  3. Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.
   Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les tres lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
  4. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.
 3. Així mateix, poden exercir el dret de sufragi aquells altres col·lectius que, formant part de la comunitat universitària, tinguin representació en els distints òrgans col·legiats.
 4. No obstant el que s’ha exposat als apartats anteriors, el dret de sufragi passiu pot estar limitat per les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat establertes per les lleis, els Estatuts, aquesta normativa o la normativa complementària.

Article 4. Cens electoral

 1. Per exercir el dret de sufragi actiu cal estar inscrit en el cens electoral corresponent. La Universitat ha de tenir actualitzats els censos electorals corresponents, els quals s’han de fer públics a la pàgina web de la Universitat com a màxim cinc dies després de la data de publicació de la convocatòria de les eleccions, perquè els interessats hi puguin consultar si hi estan inclosos.
 2. Els titulars del dret de sufragi estan legitimats per interposar reclamació davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens, ja sigui per inclusió o per omissió indegudes.
 3. La Comissió Electoral ha de resoldre les reclamacions en el termini màxim dels tres dies següents a la finalització del termini de reclamació, i tres dies després, com a màxim, ha de publicar el cens definitiu.

Article 5. Inclusió en diversos censos

 1. Sens perjudici que aquesta normativa estableixi una altra cosa, en cas que un membre de la comunitat universitària estigui inclòs en dos o més censos electorals corresponents a un mateix procés electoral, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a dos o més sectors de la comunitat universitària, entenent a aquest efecte que existeixen el sector de professorat, el sector d’estudiants i el sector del PAS, només pot exercir el dret de sufragi passiu en representació d’un sector, a elecció de la persona interessada.
 2. En cas que un estudiant estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a un estudi la docència del qual està assignada a dos o més departaments de forma molt semblant, només pot optar a presentar-se com a candidat a un dels departaments afectats, a elecció de la persona interessada. Per contra, en aquest supòsit pot exercir el dret de sufragi actiu en més d’una circumscripció.

Article 6. Convocatòria d’eleccions

 1. La iniciació de tot procés electoral s’ha de fer per acord del Consell de Direcció i s’ha de publicar al FOU. A petició del titular d’un òrgan de govern unipersonal, es poden avançar les eleccions a l’esmentat òrgan si així ho acorda el Consell de Direcció.
 2. Cada quatre anys i amb caràcter ordinari, com a tard al mes d’octubre de l’any acadèmic en què s’hagin de realitzar eleccions, el Consell de Direcció convocarà eleccions a tots els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que corresponguin en els termes establerts a la present normativa. Primer tindran lloc les eleccions als òrgans col·legiats i, a continuació, als òrgans unipersonals. L’acord de convocatòria ha de fixar la data o el termini en què han de tenir lloc les eleccions.
  L’elecció dels representants dels estudiants als òrgans col·legiats es convocarà cada dos anys.
 3. A partir de la data de convocatòria d’eleccions, i d’acord amb les dates fixades pel Consell de Direcció, s’obrirà un procés que, si escau, constarà de tres fases: presentació de candidats, campanya electoral i votació.

Article 7. Administració electoral

 1. L’Administració electoral té per finalitat garantir, en els termes de la normativa present, la transparència i l’objectivitat del procés electoral i del principi d’igualtat.
 2. La Comissió Electoral i, si escau, els òrgans concrets o les altres comissions que es constitueixin dependents de la Comissió Electoral i també les meses electorals integren l’Administració electoral.

Article 8. Composició de la Comissió Electoral

 1. La Comissió Electoral és un òrgan permanent, i la componen:
  1. El Rector o el vicerector que delegui, que actua com a president.
  2. El Secretari General, que actua com a secretari de la Comissió.
  3. Dos representants dels professors, elegits per i entre els del Consell de Govern.
  4. Dos representants dels estudiants, elegits per i entre els del Consell de Govern.
  5. Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre els del Consell de Govern.
 2. La condició de membre de la Comissió Electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre d’una mesa electoral.
 3. La durada del mandat dels representants del professorat i del personal d’administració i serveis és de quatre anys; la dels representants de l’alumnat és de dos anys. No obstant l’anterior, si els membres de la Comissió Electoral perden la condició per la qual en formen part, automàticament deixaran de ser-ne integrants.
 4. Els vocals elegits seran nomenats pel Rector i han de continuar en funcions fins que se’n nomenin els substituts, sempre que mantinguin la condició per la qual formaven part de la Comissió.

Article 9. Competències de la Comissió Electoral
Són competències de la Comissió Electoral, a més de les generals d’organització dels processos electorals i sens perjudici de les atribuïdes als altres òrgans de la Universitat, les següents:

 1. Desenvolupar les normes electorals.
 2. Interpretar les normes per què es regeix el procés electoral.
 3. Suplir, mitjançant les disposicions oportunes, les deficiències o llacunes que s’hi puguin advertir.
 4. Supervisar l’elaboració i la publicació del cens electoral de la Universitat i aprovar el definitiu.
 5. Dirigir i coordinar l’actuació dels òrgans o les comissions dependents de la Comissió Electoral que es puguin crear.
 6. Proclamar, si escau, la llista definitiva de candidats als òrgans unipersonals i als col·legiats, com també els resultats definitius de les eleccions i els candidats electes.
 7. Organitzar el procediment d’emissió del vot.
 8. Resoldre les consultes que li facin i els dubtes i reclamacions que li adrecin i dictar instruccions, en matèria de la seva competència.
 9. Designar els membres de les meses electorals.
 10. Declarar la nul·litat de l’elecció en una o més meses electorals.
 11. Determinar, en cada procés electoral al càrrec de Rector, després de l’escrutini dels vots, els coeficients de ponderació que correspongui d’aplicar al vot a candidatures vàlidament emès en cada sector, per poder donar-li el corresponent valor d’acord amb els percentatges que es fixin a les disposicions normatives que desenvolupen el procés electoral al càrrec de Rector que aprovarà el Consell de Govern.
 12. Qualsevol altra actuació que sigui procedent per desenvolupar adequadament el procés electoral i que el Consell de Govern no hagi determinat prèviament.

Article 10. Funcionament de la Comissió Electoral

 1. El Secretari General, per ordre del Rector, convoca les sessions de la Comissió Electoral.
 2. Perquè la Comissió Electoral es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, cal la presència del Rector, del Secretari General o, si escau, de les persones que els substitueixin, i de la meitat, almenys, de la resta dels membres que la integren.
  En segona convocatòria, serà suficient la presència de la meitat, almenys, del total de membres de la Comissió, sempre que hi siguin presents el president i el secretari, o les persones que els substitueixin.
 3. La Comissió, fins i tot sense convocatòria prèvia, es pot constituir vàlidament per tractar de qualsevol assumpte sempre que hi siguin presents tots els membres i que aquests acceptin per unanimitat que la sessió tingui lloc.

Article 11. Acords de la Comissió Electoral

 1. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple. El vot del president de la Comissió és diriment en cas d’empat.
 2. Les resolucions de la Comissió Electoral són vinculants.
 3. De conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar recurs davant el Rector contra les resolucions i els actes de la Comissió Electoral. Aquest recurs exhaureix la via administrativa.

Article 12. Consultes a la Comissió Electoral
Els membres de la comunitat universitària poden formular consultes, per escrit o de forma verbal, a la Comissió Electoral. Si la urgència de la consulta no permet de convocar la Comissió, el president o el secretari poden donar-hi una resposta provisional si ho creuen oportú i sota la seva responsabilitat, sens perjudici que a la primera sessió que faci la Comissió es pugui ratificar o modificar.

Article 13. Meses electorals

 1. La Comissió Electoral determina el nombre, com també l’emplaçament i la distribució entre els electors, de les meses electorals.
 2. La mesa electoral ha de ser formada per un president i dos vocals i, si escau, pels suplents respectius. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral, sempre que es tracti d’un procés electoral amb presentació de candidatures.

Article 14. Membres de les meses electorals

 1. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral, causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
 2. La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes; pel que fa al professorat i personal d’administració i serveis, l’assistència és una obligació funcionarial o laboral, segons el cas.

Article 15. Funcions de les meses electorals

 1. Tret dels casos en què s’utilitzi el vot electrònic, les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
 2. Són funcions de les meses:
  1. Presidir la votació.
  2. Mantenir l’ordre.
  3. Verificar la identitat dels votants.
  4. Fer l’escrutini.
  5. Vetllar per la puresa del sufragi.

Article 16. Candidats

 1. Les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat són les que estableixen les lleis, els Estatuts, aquest acord normatiu i la normativa complementària.
 2. L’acceptació de la condició de candidat comporta l’obligació d’assumir el resultat de la votació i les obligacions consegüents.

Article 17. Campanya electoral

 1. A partir de la data de la convocatòria d’eleccions, tant els electors com els candidats poden fer reunions o actes d’informació i, en els termes establerts a la convocatòria, campanya electoral.
 2. Si aquestes activitats signifiquen alguna alteració de la normalitat acadèmica, administrativa o laboral, els organitzadors han de demanar autorització per fer-les als degans o directors d’escola, de departament o d’institut universitari de recerca i, si escau, al Gerent, almenys amb dos dies d’antelació. Contra les decisions denegatòries es pot reclamar davant la Comissió Electoral.
 3. Els candidats no poden fer servir els símbols de la Universitat, en especial l’escut i el logotip de la UIB, ni similars en les activitats de campanya electoral i, si escau, en les publicacions que s’hi relacionin, tant en paper com en format electrònic o pàgines web.

Article 18. Vot electrònic (e-vot)

 1. El vot electrònic, també denominat e-vot, és aquell que s’emet mitjançant un dispositiu electrònic.
 2. La UIB vetllarà perquè la infraestructura tecnològica que dóna suport al sistema electoral prevegi les mesures de seguretat que garanteixin el correcte funcionament del sistema durant el període en què s’exerciti el dret al vot. Igualment, garantirà el secret i privacitat del votant, la integritat del vot i un escrutini dissociat. També prendrà les mesures adequades per tal d’evitar l’emissió de vots múltiples per part d’un mateix votant.
 3. Correspon a la Secretaria General la direcció i coordinació dels mitjans humans, i al Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB), la direcció i coordinació dels mitjans tecnològics per a la realització del vot electrònic.
 4. La Comissió Electoral és la responsable de la custòdia dels vots emesos i de l’obertura d’una urna electrònica. Amb aquest fi es constituirà una mesa electoral electrònica, que serà formada pels membres de la Comissió Electoral i tindrà les funcions següents:
  1. Custodiar la clau desxifradora que permet l’escrutini. La clau es pot fragmentar entre els membres de la Comissió.
  2. Realitzar l’escrutini.
  3. Resoldre les incidències que es plantegin.
  4. Publicar els resultats.
 5. Tret del cas d’impugnació, transcorregut el termini de quatre mesos des de la proclamació dels resultats de l’elecció corresponent, la Comissió Electoral, amb la presència del personal tècnic pertinent, procedirà a destruir la clau desxifradora que permet obrir l’urna electoral electrònica, així com els vots electrònics que s’hi hagin dipositat.
  En cap cas no es destruiran els vots electrònics objecte d’impugnació o reclamació ni la clau desxifradora, que es custodiaran i conservaran fins a la finalització del procés corresponent.
  Fins a la destrucció de la clau i dels vots electrònics, la Comissió Electoral serà responsable de custodiar-los.
 6. D’acord amb els principis establerts en aquest article, el Consell de Direcció aprovarà la normativa de desenvolupament del vot electrònic.

Article 19. Vot anticipat

 1. El vot anticipat, que s’admetrà amb caràcter general, llevat que estigui expressament prohibit per la normativa electoral, es regula per les disposicions d’aquest article.
  La Comissió Electoral decidirà en cada elecció la possibilitat de fer ús del vot electrònic anticipat. La normativa sobre votació electrònica regularà el procediment per a la votació electrònica anticipada.
 2. La papereta electoral s’ha d’adreçar al Secretari General de la Universitat, sota doble sobre, i presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. A la part exterior del sobre gros hi ha de constar la indicació que es tracta d’un vot anticipat, la referència al procés electoral de què es tracti, el número de registre d’entrada, el remitent i el destinatari (el Secretari General de la Universitat), mentre que a la part exterior del sobre petit només hi ha d’haver la referència al procés electoral.
 3. A l’interior del sobre gros s’hi ha d’incloure, a més del sobre petit amb la papereta que conté el vot, fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
 4. Només tenen validesa els sobres que tinguin l’entrada al Registre General de la Universitat (Son Lledó) fins a les 13 hores del dia abans de la votació. Així mateix, també són vàlids els sobres presentats als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, el termini dels quals acaba a les 13 hores d’un dia abans que per als presentats al Registre General de Son Lledó.
 5. El vot presencial anul·la el vot anticipat, i en cas que es doni aquest supòsit, es destruirà el sobre amb el vot anticipat.

Article 20. Interventors
Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura, inclosa la mesa electoral electrònica, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Capítol II. De l’elecció dels titulars dels òrgans unipersonals

Secció 1a. Disposicions comunes

Article 21. Convocatòria d’eleccions

 1. En el cas d’eleccions a degà, director d’escola, director de departament o, si escau, director d’institut universitari de recerca, cada quatre anys es convocaran eleccions, que tindran lloc per a tots aquests òrgans al llarg del primer quadrimestre de l’any acadèmic corresponent.
 2. Amb caràcter previ a la realització de les eleccions a degà, director d’escola, director de departament o, si escau, director d’institut universitari de recerca, es procedirà a renovar les juntes de facultat o escola, els consells de departament i, si escau, els consells d’instituts universitaris de recerca, per a la qual cosa es convocaran les eleccions corresponents.
 3. Com a tard, al mes de d’octubre de l’any acadèmic en què s’hagin de realitzar eleccions, el Consell de Direcció aprovarà l’acord de la convocatòria d’eleccions a degà, director d’escola, director de departament o, si escau, director d’institut universitari de recerca. L’acord fixarà els terminis per a la presentació de candidatures, publicació de candidatures acceptades i celebració de les eleccions.
 4. Es procurarà que no coincideixen les eleccions als òrgans unipersonals amb les de Rector.

Article 22. Eleccions als òrgans de govern unipersonals

 1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.
 2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.
 3. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots.
 4. En cas d’empat en una primera votació, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:
  1. Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
  2. Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
  3. Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.

  Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.
 5. Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.

Article 23. Durada del mandat

 1. La durada del mandat dels òrgans unipersonals és de quatre anys, i poden ser reelegits, de manera consecutiva, només una vegada.
 2. En el cas de finalització anticipada del mandat d’un degà, director d’escola, director de departament o, si escau, d’institut universitari de recerca, el nou degà o director ho serà pel temps que resti fins a la propera elecció.

Article 24. Cessament en el càrrec d’un òrgan de govern unipersonal

 1. Els òrgans de govern unipersonals cessen en el seu càrrec per alguna de les causes següents:
  1. A petició pròpia.
  2. Per sentència judicial ferma.
  3. Per pèrdua de les condicions necessàries per ser elegit, sens perjudici del que estableix la present normativa.
  4. Per finalització del mandat.
  5. Per l’aprovació d’una moció de censura.
  6. Per les altres causes previstes als Estatuts de la UIB i en aquesta normativa.
 2. En haver acabat el mandat per al qual fou elegit l’òrgan de govern unipersonal o en cas d’acabament a petició pròpia, aquest ha de continuar en funcions fins que se n’elegeixi el substitut.
 3. En cas de cessament per les altres causes previstes en aquest article, les funcions les ha d’exercir, provisionalment, la persona a qui correspongui reglamentàriament.

Article 25. Cessament en el càrrec dels càrrecs nomenats a proposta de l’òrgan de govern unipersonal cessant
Quan es produeixi el nomenament d’un nou òrgan de govern unipersonal, cessaran en el càrrec els òrgans de govern unipersonals que hagin estat nomenats a proposta de l’òrgan cessant, els quals continuaran en funcions fins que es nomenin llurs substituts o siguin ratificats. Tot això sens perjudici dels casos en què una disposició normativa estableixi una altra cosa.

Article 26. Vacants als òrgans de govern unipersonals
Les vacants dels titulars d’òrgans unipersonals per algunes de les causes previstes a l’article 24.a), b), c) i f) d’aquesta normativa s’han de cobrir mitjançant noves eleccions. L’acord de convocatòria, que ha de tenir lloc en un termini màxim de trenta dies des del cessament, ha de fixar la data de celebració de les eleccions, les quals han de tenir lloc abans dels quaranta dies següents a la data de publicació de l’acord.
En el cas de vacant per finalització del mandat, es respectaran els terminis establerts a l’acord de convocatòria d’eleccions, de conformitat amb les previsions dels articles 6 i 21 d’aquesta normativa.

Secció 2a. De l’elecció del Rector

Article 27. Convocatòria d’eleccions a Rector

 1. S’han de convocar eleccions a Rector en els casos següents:
  1. Si el Rector dimiteix.
  2. Si, a petició del Rector, ho acorda el Consell de Direcció, de forma anticipada.
  3. Si s’acaba el mandat del Rector, segons el que preveu l’article 37.2 dels Estatuts de la Universitat. La finalització del mandat del Rector es produeix al cap de quatre anys del dia de la presa de possessió.
  4. Si el Claustre aprova la convocatòria d’eleccions extraordinàries a Rector.
 2. El Consell de Govern aprovarà les disposicions normatives que desenvolupen el procés electoral al càrrec de Rector.

Secció 3a. De l’elecció de degà o director d’escola

Article 28. Procediment d’elecció de degà o director d’escola

 1. Els candidats al càrrec de degà o director d’escola han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
 2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà o director d’escola en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
 3. El degà o director d’escola en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de la convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària de la junta de facultat o escola perquè elegeixi un nou degà o director d’escola, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.
 4. En aquesta elecció només poden votar els membres de la junta de facultat o escola que ho siguin de conformitat amb l’article 30.1.b), c), d), e), f), g) i h) dels Estatuts de la Universitat.
 5. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.
 6. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Secció 4a. De l’elecció de director de departament

Article 29. Procediment d’elecció de director de departament

 1. Els candidats al càrrec de director de departament han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
 2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al director de departament en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
 3. El director de departament en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària del consell de departament perquè elegeixi un nou director de departament, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.
 4. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.
 5. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Secció 5a. De l’elecció de director d’institut universitari de recerca i de l’Institut de Ciències de l’Educació

Article 30. Procediment d’elecció de director d’institut universitari de recerca i de l’Institut de Ciències de l’Educació
Les eleccions al càrrec de director d’institut universitari de recerca i de l’Institut de Ciències de l’Educació, si escau, es realitzaran de conformitat amb les disposicions del reglament de règim intern o, si escau, del conveni de creació o de l’instrument de cooperació de cada institut, sens perjudici del caràcter supletori de les disposicions de l’article anterior.

Capítol III. De l’elecció de representants als òrgans col·legiats

Secció 1a. Disposicions comunes

Article 31. Constitució dels òrgans col·legiats

 1. Els òrgans col·legiats poden ser constituïts per membres nats i per representants dels diferents sectors de la comunitat universitària.
 2. Llevat que hi hagi disposició contrària a l’articulat, els representants dels sectors corresponents els han d’elegir, mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, els respectius membres que hi pertanyin. Es procurarà la presència equilibrada entre homes i dones.
 3. Els integrants dels òrgans col·legiats no estaran lligats per cap tipus de mandat imperatiu.

Article 32. Convocatòria d’eleccions

 1. Amb caràcter general, les eleccions dels membres electius a les juntes de facultat o escola, als consells de departament i, si escau, als consells d’institut universitari de recerca es convocaran cada quatre anys i tindran lloc per a tots aquests òrgans col·legiats al llarg del primer quadrimestre de l’any acadèmic corresponent.
  Queden excloses de la regla anterior les eleccions dels representants prevists a l’article 30, lletres d) i f), i a l’article 33, lletres b) i c), dels Estatuts, que es convocaran cada dos anys i tindran lloc al llarg del primer quadrimestre de l’any acadèmic corresponent.
 2. Les eleccions previstes al paràgraf primer de l’apartat anterior es realitzaran al mateix temps i amb caràcter previ a la realització de les eleccions a degà, director d’escola, director de departament o, si escau, director d’institut universitari de recerca.
 3. Com a tard, al mes d’octubre de l’any acadèmic en què s’hagin de realitzar eleccions, el Consell de Direcció aprovarà l’acord de la convocatòria d’eleccions dels membres electius a les juntes de facultat o escola, als consells de departament i, si escau, als consells d’institut universitari de recerca.
  L’acord de convocatòria ha d’especificar el nombre de representants que cal elegir en cada circumscripció, d’acord amb el que disposa aquesta normativa.
 4. Es procurarà que no coincideixin les eleccions dels membres electius als òrgans col·legiats esmentats a l’apartat 1 d’aquest article amb les de Rector.
 5. L’elecció dels representants del Claustre al Consell de Govern es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 40.7 d’aquesta normativa.

Article 33. Sistema d’elecció

 1. A les eleccions de representants als òrgans col·legiats la votació s’ha de fer pel sistema de llistes obertes, en què han de figurar el nom i els cognoms dels candidats.
 2. Per garantir una major representativitat, els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants que corresponguin al sector en què estan enquadrats. Aquesta xifra s’ha d’especificar a la papereta amb tota claredat.

Article 34. Proclamació de candidats

 1. A les eleccions de representants als òrgans col·legiats han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, s’estableixen els criteris següents:
  1. Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
  2. Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
  3. Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.
  4. Si l’empat es produeix entre membres del personal d’administració i serveis, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a PAS.
  5. Si l’empat es produeix entre estudiants o en qualsevol altre supòsit, l’empat es resoldrà mitjançant un sorteig.

  Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.
 2. Si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, es proclamaran automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

Article 35. Pèrdua de la condició de representant

 1. La condició de representant als òrgans col·legiats es perd per les causes següents, que declararà el secretari de l’òrgan col·legiat:
  1. Per renúncia, comunicada per escrit a l’òrgan col·legiat.
  2. Pel fet de deixar de pertànyer a aquesta comunitat universitària.
  3. Pel fet de deixar de pertànyer a l’òrgan o sector pel qual hom fou elegit.
  4. Per l’acabament del termini pel qual hom fou elegit.
  5. Per sentència judicial ferma.
  6. Per inassistència reiterada i injustificada a les sessions de l’òrgan col·legiat, sempre que se’n sigui membre per elecció. S’entén que existeix inassistència reiterada sempre que es produeixi l’absència sense causa justificada a tres sessions consecutives o sis d’alternatives durant el mateix any acadèmic.
  7. Per les altres causes previstes als Estatuts de la UIB i en aquesta normativa.

  La condició de representant dels estudiants als òrgans col·legiats es perd, a més, pel fet de canviar d’estudi respecte al qual s’és representant.
 2. En els supòsits dels apartats 1.a) i 1.d) anteriors, els representants als òrgans col·legiats han de continuar en l’exercici de les seves funcions fins al nomenament de llurs substituts.
 3. Els membres dels òrgans col·legiats estan obligats a assistir a totes les sessions, llevat de causa justa que els ho impedeixi, la qual, si és possible, han de comunicar amb l’antelació deguda al president de l’òrgan col·legiat. El Consell de Govern establirà el procediment per sancionar els supòsits en què, de forma reiterada i notòria, es deixi d’assistir voluntàriament a les sessions de l’òrgan col·legiat.

Article 36. Substitucions

 1. Si es produeix la baixa d’un representant als òrgans col·legiats, la plaça l’ha d’ocupar el candidat que després d’ell hagi obtingut més vots i no sigui representant.
 2. Si escau, els representants electes que cobreixin les vacants produïdes ocuparan el càrrec durant el període de temps que falti per a l’acabament del mandat.

Secció 2a. De l’elecció de representants en el Consell Social

Article 37. Elecció dels representants de la comunitat universitària en el Consell Social

 1. Formen part del Consell Social, en representació de la comunitat universitària, el Rector, el Secretari General i el Gerent. També n’han de formar part un professor, un estudiant i un representant del personal d’administració i serveis que siguin membres del Consell de Govern, triats per i entre els representants de cada sector de la comunitat universitària al Consell de Govern i mitjançant votació secreta.
  Quedaran proclamats el professor, l'estudiant i l’integrant del personal d'administració i serveis que obtinguin el major nombre de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció de la seva antiguitat, excepte en el cas dels estudiants, que serà mitjançant sorteig.
 2. El mandat dels vocals representants del Consell de Govern al Consell Social té una durada de quatre anys; s'exceptuen el Rector, el Secretari General i el Gerent, que continuaran mentre exerceixin llurs respectius càrrecs, i l’estudiant, la durada del mandat del qual és de dos anys.
 3. El cessament com a membre del Consell de Govern suposa en tot cas la pèrdua de la condició de membre del Consell Social. Les substitucions es faran mitjançant eleccions parcials, d'acord amb el sistema que es preveu en aquest mateix article.

Secció 3a. De l’elecció de representants en el Claustre

Article 38. Composició del Claustre universitari
El Claustre universitari, amb un màxim de tres-cents claustrals, el constitueixen dos-cents quaranta claustrals elegits. A aquest nombre s’hi han de sumar els claustrals nats indicats a l’article 17.3 dels Estatuts de la UIB.

Article 39. Distribució de la composició del Claustre universitari

 1. El Claustre l’han de compondre els membres electius següents:
  1. Cent vint-i-tres professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).
  2. Vint-i-nou integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B).
  3. Seixanta estudiants (grup C).
  4. Vint-i-vuit representants del personal d'administració i serveis (grup D).

  Els interins tenen la mateixa consideració, a aquests efectes, que els funcionaris de carrera.
 2. Al Claustre hi ha els membres nats següents:
  1. El Rector, el Secretari General, els vicerectors i el Gerent de la Universitat.
  2. Tots els degans i directors d’escola.
  3. Tots els directors de departament i d’institut universitari de recerca.
  4. El president del Consell d’Estudiants.

  En cas que les persones titulars d’aquests càrrecs cessin, perden la condició de claustrals.
  En tot cas es garantirà que la majoria dels membres del Claustre, com a mínim, siguin professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
 3. Els claustrals elegits en representació dels sectors respectius es renovaran cada quatre anys, tret dels del grup C) de l’apartat 1, que es renovaran cada dos anys.
 4. Els òrgans de govern especificats a l’apartat 2 d’aquest mateix article, sens perjudici del que s’hi estableix, poden ser elegits claustrals per la seva circumscripció. Els titulars d’òrgans de govern nomenats després d’haver-se constituït el Claustre, s’hi integraran en el moment de ser nomenats.

Article 40. Circumscripció electoral i nombre de representants corresponents a cada circumscripció

 1. La circumscripció electoral per als integrants del grup A) és el departament. Per fer la distribució s’ha d’utilitzar un sistema proporcional, llevat del que preveu l’article 39.2 d’aquesta normativa.
  Per fer la distribució per circumscripcions, el nombre de representants s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre de professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
 2. Per a la distribució dels representants del grup B) s’estableixen com a circumscripcions les següents:
  1. Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent.
  2. Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal.
  3. Personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial.

  Per fer la distribució per circumscripcions, el nombre de representants s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre d’integrants de la resta de personal docent i investigador amb dedicació equivalent a temps complet.
 3. La circumscripció electoral per als integrants del grup C) és:
  1. L’estudi, per als estudiants de grau i d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS.
  2. La seu universitària, per als estudiants que cursin els estudis esmentats a la lletra anterior a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
  3. La Universitat, per als estudiants de màsters universitaris, així com els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màster, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.
  4. La Universitat, per als estudiants de doctorat.

  Per fer la distribució per circumscripcions s’ha d’assignar un claustral a cada circumscripció i la resta s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre d’estudiants matriculats en cada ensenyament i en cada seu.
 4. Per a la distribució de la representació del grup D) s’ha de distingir els funcionaris del personal laboral, i a la vegada s’estableixen com a circumscripcions les següents:
  1. Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació A1 i A2, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
  2. Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació B, C1, C2 i E, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
  3. Una circumscripció formada pel personal laboral.
 5. Si un elector pertany a més d’un grup dels esmentats a l’article 39.1, hom li n’assignarà un, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al grup A), pertinença al grup D), pertinença al grup B), pertinença al grup C). Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens.
  La resolució d’aquestes reclamacions no pot modificar la distribució de claustrals aprovada prèviament pel Consell de Govern.
 6. El Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.
 7. El Claustre s’ha de convocar perquè elegeixi els seus representants al Consell de Govern i els components de la Mesa del Claustre dins el mes següent a la data en què hagin tingut lloc les eleccions. En cas que es tracti d’eleccions parcials, es pot convocar només la circumscripció afectada.

Secció 4a. De l’elecció de representants al Consell de Govern

Article 41. Composició del Consell de Govern

 1. El Consell de Govern és compost per:
  1. El Rector, que el presideix.
  2. El Secretari General, que fa de secretari.
  3. El Gerent.
  4. Els vicerectors, fins a un màxim de dotze.
  5. Vint representants claustrals dels diferents sectors de la comunitat universitària, elegits per i entre els membres claustrals dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:
   • Set representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).
   • Dos representants de la resta de personal docent i investigador (grup B).
   • Set representants dels estudiants (grup C), garantida la participació de l’alumnat de grau i de postgrau.
   • Quatre representants del personal d'administració i serveis (grup D).
  6. Quinze representants dels degans de facultat i directors d'escola, de departament i d’institut universitari de recerca, elegits per i entre els membres dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:
   • Set representants dels degans de facultat i directors d'escola.
   • Vuit representants dels directors de departament i d'institut universitari de recerca.
  7. Tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària.
 2. La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) de l’apartat 1.e) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys. El mandat dels representants dels degans i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca té una durada de dos anys, i el dels membres del Consell Social, de quatre anys.

Article 42. Elecció de representants del Claustre al Consell de Govern

 1. Els representants claustrals dels diferents sectors de la comunitat universitària, als quals fa referència l’apartat e) de l’article 41.1 d’aquesta normativa, s’han d’elegir de la manera següent:
  1. Pel que fa als representants claustrals del grup A), cada claustral que pertanyi a aquest grup pot escriure en una papereta fins a un màxim de sis noms de claustrals del seu grup. Quedaran elegits els set claustrals que obtinguin el nombre de vots més alt.
  2. Pel que fa als representants claustrals del grup B), cada claustral que pertanyi a aquest grup pot escriure en una papereta fins a un màxim de dos noms de claustrals del seu grup. Quedaran elegits els dos claustrals que obtinguin el nombre de vots més alt.
  3. Pel que fa als representants claustrals del grup C), hi ha d’haver cinc claustrals dels estudis de grau, un claustral dels estudis de postgrau i un claustral dels estudis de doctorat. Cada un d’ells ha de ser elegit per i entre els estudiants de grau, postgrau i doctorat, respectivament, i tots els estudiants claustrals són elegibles. Quedaran elegits els cinc, un i un claustrals que obtinguin el nombre de vots més alt, respectivament.
  4. Pel que fa als representants claustrals del grup D), cada claustral que pertanyi a aquest grup pot escriure en una papereta fins a un màxim de tres noms de claustrals del seu grup. Quedaran elegits els quatre claustrals que obtinguin el nombre de vots més alt.
 2. Els claustrals han de presentar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, fins a les 13 hores del dia anterior al que ha de tenir lloc la sessió del Claustre.
 3. La Mesa del Claustre actuarà com a mesa electoral en l’elecció de representants al Consell de Govern, com també en totes les que corresponguin al màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

Article 43. Elecció de degans i directors d’escola i de directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern

 1. Els set representants dels degans de facultat i directors d’escola han de ser elegits, per i entre ells mateixos, en una sessió del Claustre. Cada degà o director d’escola pot escriure en una papereta fins a un màxim de sis noms. Quedaran elegides les set persones que obtinguin el nombre de vots més alt.
 2. Els vuit representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca han de ser elegits, per i entre ells mateixos, en una sessió del Claustre. Cada director pot escriure en una papereta fins a un màxim de sis noms. Quedaran elegides les vuit persones que obtinguin el nombre de vots més alt.
 3. Els claustrals han de presentar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, fins a les 13 hores del dia anterior al que ha de tenir lloc la sessió del Claustre.

Article 44. Resolució d’empats i suplències al Consell de Govern

 1. En cas d’empat els candidats han de quedar proclamats d’acord amb el que preveu l’article 34.1 d’aquesta normativa.
 2. Un cop proclamats els membres electes, que seran els titulars, la resta de candidats s’han d’ordenar decreixentment segons el nombre de vots obtinguts, i formaran la llista de suplents.
 3. Un suplent només passarà a tenir la condició de titular si hi ha qualque vocal titular que n’ha perdut la condició per les causes que s’especifiquen a la present normativa. En aquest cas, el seu mandat serà definitiu fins que s’acabi el del vocal substituït.

Secció 5a. De l’elecció de representants a la junta de facultat o escola

Article 45. Composició de la junta de facultat o escola i durada del mandat dels representants

 1. Formen part de la junta de facultat o escola:
  1. El degà o director, que la presideix, els vicedegans o subdirectors i el secretari.
  2. Els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin.
  3. Un nombre de professors distribuïts entre els títols de grau adscrits a la facultat o escola. La distribució es farà prenent com a punt de referència el nombre de trenta professors. La distribució dins cada títol es farà de la forma següent:
   • Dos terços de forma proporcional al nombre de crèdits teòrics d’assignatures bàsiques i assignatures obligatòries assignats a cada departament en el pla d’estudis corresponent.
   • Un terç de forma proporcional al nombre de crèdits efectius d’assignatures bàsiques i assignatures obligatòries assignats a cada departament en el pla d’estudis corresponent.
  4. Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.
  5. Els directors dels títols oficials de màster adscrits a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells.
  6. Un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrita a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegit per i entre ells.
  7. Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola.
  8. L’administrador de centre.

  En tot cas s’ha de garantir que la majoria dels membres de la junta de facultat o escola sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat.
 2. La durada del mandat dels membres de la junta de facultat o escola inclosos a les lletres c), e) i g) de l’apartat anterior és de quatre anys. La durada del mandat dels altres membres electius és de dos anys.

Secció 6a. De l’elecció de representants al consell de departament

Article 46. Composició del consell de departament i durada del mandat dels representants

 1. El consell de departament és constituït pels membres següents:
  1. Els funcionaris dels cossos docents universitaris, així com els ajudants, els professors ajudants doctors, els professors col·laboradors, els professors contractats doctors, els professors emèrits i els professors visitants integrats al departament, com també els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
  2. Una representació consistent en el vint per cent de l’apartat anterior dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra anterior. En cap cas no formaran part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.
  3. Una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a), garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.
   Els estudiants només poden exercir el dret de vot en una circumscripció electoral, que ha de ser la corresponent al departament que directament tingui assignada la docència de l’estudi. Únicament si hi ha dos o més departaments que imparteixen una càrrega docent molt semblant en un mateix estudi, l’estudiant pot votar en totes les circumscripcions que tinguin assignada la docència d’aquest estudi.
  4. Un representant del personal d'administració i serveis que doni suport al departament.
 2. La durada del mandat dels membres del consell de departament indicats a les lletres b) i c) de l’apartat anterior és de dos anys, i a la lletra d), de quatre anys.

Secció 7a. De l’elecció de representants al consell d’institut universitari de recerca

Article 47. Organització interna
L’organització interna del consell d’institut universitari de recerca s’ha d’ajustar, mentre sigui possible i convenient, al que s’ha establert per al consell de departament, sens perjudici de la reglamentació específica que per a cada cas aprovi el Consell de Govern i, si escau, del que estableixin els respectius reglaments dels instituts, el conveni de creació o l’instrument de cooperació.

Secció 8a. De l’elecció de representants al Consell d’Estudiants

Article 48. Consell d’Estudiants

 1. El màxim òrgan de representació estudiantil a nivell universitari és el Consell d'Estudiants. L’han de compondre:
  1. Un representant per estudi oficial de grau.
  2. Els alumnes claustrals representants al Consell de Govern.
  3. Una representació dels estudis oficials de postgrau.
  4. Un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi oficial de grau.
 2. La durada del mandat dels representants electes és de dos anys.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament d’aquesta normativa
S’autoritza el Consell de Direcció perquè dicti les normes que calguin perquè es pugui aplicar el present acord normatiu.

Segona. Assignació de docència

 1. Als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, d’aquesta normativa, es fa la següent assignació de la docència d’estudis de grau als departaments:
  Departament Estudi
  Biologia Biologia, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
  Biologia Fonamental i Ciències de la Salut Bioquímica
  Ciències Històriques i Teoria de les Arts Història, Història de l’Art
  Ciències Matemàtiques i Informàtica Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques
  Dret Privat Dret
  Dret Públic Dret, Relacions Laborals
  Economia Aplicada Administració d’Empreses, Economia, Turisme
  Economia de l’Empresa Administració d’Empreses, Turisme
  Filologia Catalana i Lingüística General Llengua i Literatura Catalanes
  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica Educació Primària, Estudis Anglesos, Llengua i Literatura Espanyoles, Turisme
  Filosofia i Treball Social Filosofia, Treball Social
  Física Edificació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Física
  Geografia Geografia
  Infermeria i Fisioteràpia Fisioteràpia, Infermeria
  Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia
  Pedagogia i Didàctiques Específiques Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia
  Psicologia Psicologia
  Química Química
 2. 2. Tenint en compte la impartició efectiva en cada moment dels estudis de postgrau, el Consell de Direcció assignarà als departaments la docència d’aquests estudis als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, d’aquesta normativa.

Tercera. Denominacions
Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Reelecció dels òrgans unipersonals

 1. El límit per a la reelecció dels òrgans unipersonals, establert als articles 48.3 i 50.3 dels Estatuts i a l’article 23.1 d’aquesta normativa, es computarà a partir de la primera elecció per a l’òrgan que es realitzi a l’empara d’aquesta normativa.
  En tot cas, les persones que en el moment en què es convoquin les primeres eleccions d’acord amb la present normativa ocupin òrgans unipersonals per als quals hagin estat reelegides una vegada de forma consecutiva només es podran presentar a la reelecció en el mateix òrgan per una vegada més.
 2. El Rector elegit d’acord amb les previsions dels articles 29 i 86 dels Estatuts aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, continuarà desenvolupant el càrrec fins que acabi el seu mandat, amb la durada prevista a l’article 37.2 dels Estatuts actuals.

Segona. Dret de sufragi actiu i passiu dels estudiants de llicenciatura i enginyeria

 1. De manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de llicenciatura i enginyeria (estudis en extinció), els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.
  A efectes electorals, es consideren estudiants de llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.
 2. En aquest cas la circumscripció serà l’ensenyament i inclourà, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau, d’acord amb la taula següent:
  Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)
  Biologia (llicenciatura + grau)
  Bioquímica (llicenciatura + grau)
  Dret (llicenciatura + grau)
  Economia (llicenciatura + grau)
  Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
  Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
  Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
  Filosofia (llicenciatura + grau)
  Física (llicenciatura + grau)
  Geografia (llicenciatura + grau)
  Història (llicenciatura + grau)
  Història de l'Art (llicenciatura + grau)
  Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
  Matemàtiques (llicenciatura + grau)
  Pedagogia (llicenciatura + grau)
  Psicologia (llicenciatura + grau)
  Química (llicenciatura + grau)
 3. Als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, d’aquesta normativa es fa la següent assignació de la docència d’estudis en extinció als departaments:
  Departament Estudi
  Biologia Biologia
  Biologia Fonamental i Ciències de la Salut Bioquímica
  Ciències Històriques i Teoria de les Arts Història, Història de l’Art
  Ciències Matemàtiques i Informàtica Informàtica, Matemàtiques
  Dret Privat Dret
  Dret Públic Dret
  Economia Aplicada Administració i Direcció d’Empreses, Economia
  Economia de l’Empresa Administració i Direcció d’Empreses
  Filologia Catalana i Lingüística General Filologia Catalana
  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica Filologia Anglesa, Filologia Hispànica
  Filosofia i Treball Social Filosofia
  Física Física
  Geografia Geografia
  Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació Pedagogia
  Pedagogia i Didàctiques Específiques Pedagogia
  Psicologia Psicologia
  Química Química

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.