logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 421 (extraordinari) - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 04 de novembre de 2015
Consell de Direcció

11545. ACORD EXECUTIU del dia 3 de novembre de 2015 sobre integració dels directors de departament a les juntes de facultat o escola.

Mitjançant l’Acord executiu 10025/2011, de 25 d’octubre (FOU núm. 356, de 25 de novembre), el Consell de Direcció va determinar una primera integració dels directors de departament a les juntes de facultat o escola. Posteriorment, per l’Acord executiu 10147/2012, de 25 de gener (FOU núm. 360, de 17 de febrer), es va modificar l’Acord executiu 10025/2011 esmentat, com a conseqüència de l’aplicació de l’Acord normatiu 10024/2011, de 22 de novembre, pel qual es modificava la composició dels departaments de Biologia i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
D’altra banda, per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears d’1 de juny de 2012 es va autoritzar l’adscripció dels estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural a l’Escola Politècnica Superior (BOIB núm. 82, de 7 de juny) i, en conseqüència, per la Resolució del Rectorat 10308/2012, de 12 de juny, es va adscriure els estudis indicats a l’Escola Politècnica Superior (FOU núm. 366, de 15 de juny).
Així mateix, el recent Acord normatiu 11453/2015, de 23 de juliol, pel qual s’aprova de transferir determinades àrees de coneixement del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia (FOU núm. 418, de 31 de juliol), i l’Acord normatiu 11505/2015, de 18 de setembre, pel qual es canvia el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia (FOU núm. 419, de 25 de setembre), aconsellen una nova revisió de la integració realitzada per l’Acord executiu 10025/2011.
Per tot això, ateses les conseqüències de tipus docent que provoca l’aplicació dels acords d’adscripció d’estudis, de modificació de departaments i de transferència d’àrees de coneixement i de canvi de denominació indicats, el Consell de Direcció, en virtut de les competències que li corresponen segons la disposició addicional primera de l’Acord normatiu 11543/2015, de 29 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears («S’autoritza el Consell de Direcció perquè dicti les normes que calguin perquè es pugui aplicar el present acord normatiu»), i d’acord amb les previsions dels articles 30.1.b) dels Estatuts i 45.1.b) de la normativa electoral, segons els quals formen part de la junta de facultat o escola, com a membres nats, els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin, ha acordat el següent:

Article únic. Integració
Es determina la integració dels directors dels divuit departaments de la Universitat a les vuit juntes de facultat i a la junta d’escola que s’indica a l’annex adjunt.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions
Totes les referències a òrgans de govern que apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogats l’Acord executiu 10025/2011, de 25 d’octubre, sobre integració dels directors de departament en les juntes de facultat o escola, i l’Acord executiu 11047/2012, de 25 de gener, que modifica l’anterior acord d’integració 10025/2011.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de novembre de 2015
El Rector p.s.r.,
Jaume Carot,
vicerector d’Investigació i Postgrau

 

Annex

Junta de la Facultat de Ciències

 1. Director del Departament de Biologia
 2. Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 3. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 4. Director del Departament de Física
 5. Director del Departament de Química

Junta de la Facultat de Dret

 1. Director del Departament de Dret Privat
 2. Director del Departament de Dret Públic
 3. Director del Departament d’Economia Aplicada
 4. Director del Departament d’Economia de l’Empresa
 5. Director del Departament de Filosofia i Treball Social
 6. Director del Departament de Geografia
 7. Director del Departament de Psicologia.

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

 1. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 2. Director del Departament de Dret Privat
 3. Director del Departament de Dret Públic
 4. Director del Departament d’Economia Aplicada
 5. Director del Departament d’Economia de l’Empresa

Junta de la Facultat d’Educació

 1. Director del Departament de Biologia
 2. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 3. Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 4. Director del Departament de Dret Públic
 5. Director del Departament d’Economia Aplicada
 6. Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 7. Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 8. Director del Departament de Filosofia i Treball Social
 9. Director del Departament de Geografia
 10. Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
 11. Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
 12. Director del Departament de Psicologia
 13. Director del Departament de Química

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

 1. Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 2. Director del Departament de Dret Privat
 3. Director del Departament de Dret Públic
 4. Director del Departament d’Economia Aplicada
 5. Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 6. Director del Departament Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 7. Director del Departament de Filosofia i Treball Social
 8. Director del Departament de Geografia
 9. Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
 10. Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
 11. Director del Departament de Psicologia

Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

 1. Director del Departament de Biologia
 2. Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 3. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 4. Director del Departament de Física
 5. Director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
 6. Director del Departament de Psicologia

Junta de la Facultat de Psicologia

 1. Director del Departament de Biologia
 2. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 3. Director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
 4. Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
 5. Director del Departament de Psicologia

Junta de la Facultat de Turisme

 1. Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 2. Director del Departament de Dret Privat
 3. Director del Departament de Dret Públic
 4. Director del Departament d’Economia Aplicada
 5. Director del Departament d’Economia de l’Empresa
 6. Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 7. Director del Departament de Geografia

Junta de l’Escola Politècnica Superior

 1. Director del Departament de Biologia
 2. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 3. Director del Departament de Dret Públic
 4. Director del Departament d’Economia Aplicada
 5. Director del Departament d’Economia de l’Empresa
 6. Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 7. Director del Departament de Física
 8. Director del Departament de Geografia
 9. Director del Departament de Química