logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11539. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de setembre de 2015 per la qual es disposa que el senyor Miquel Àngel Manresa Monserrat cessi en la plaça codi 5047, i alhora s'adscriu provisionalment a la plaça codi 517, adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l'article 30 dels Estatuts de la UIB i en virtut del que disposa l'article 113 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d’abril), dispòs que el senyor Miquel Àngel Manresa Monserrat cessi en l’adscripció provisional a l’escala d’auxiliars administratius dels cossos generals, subgrup C2, plaça codi 5047, nivell 14, adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós, i alhora s’adscriu provisionalment a l’escala d’administratius dels cossos generals, subgrup C1, plaça codi 517, nivell 16, també adscrita als edificis esmentats, amb efectes econòmics i administratius de demà, 19 de setembre de 2015.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 18 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. Gerent de la Universitat.