logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11536. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d'octubre de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3091

 Sociedad Española de Directivos de la Salud

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència)

Impartir el títol propi de Màster en Gestió Sanitària

9/6/2015

21/9/2015

 Un any, prorrogable automàticament pel mateix període 

3109

 Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles (Federació Russa)

CEP

Intercanvi d’estudiants per al programa de doble titulació del Doctorat en Filosofia (PhD)

 –

 23/6/2015

25/6/2015

 Quatre anys, renovable automàticament per períodes iguals de temps 

Palma, 13 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet