logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11528. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de setembre de 2015 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora Francesca Salvà Mut.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, s'atorga una llicència per estudis a la professora Francesca Salvà Mut pel període comprès entre el 14 de setembre i 16 d'octubre de 2015.

Les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora Francesca Salvà Mut gaudirà de la llicència al Centre de Recherce et Développement de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionelle de Lausana (Suïssa).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.