logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11527. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de setembre de 2015 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Psicologia el senyor Alfonso Morillas Romero.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Alfonso Morillas Romero col·laborador honorífic del Departament de Psicologia per a l’any acadèmic 2015-16.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.