logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 419 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11529. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de setembre de 2015 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l'ajudanta doctora Cristina Blanco Pérez.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d’Economia de l’Empresa, s'atorga una llicència per estudis a l'ajudanta doctora Cristina Blanco Pérez pel període comprès entre l’1 de març i el 30 de juny de 2016.

Les retribucions que percebrà l'ajudanta doctora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

L'ajudanta doctora Cristina Blanco Pérez gaudirà de la llicència a la Universitat d’Ottawa (Canadà).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet