logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11511. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juliol de 2015 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Joan Carles Rosselló Villalonga.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.h) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 20.2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i 104.1 dels Estatuts d'aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vista l’elecció del senyor Joan Carles Rosselló Villalonga com a Síndic de Comptes de les Illes Balears (BOIB núm. 111, de 23 de juliol de 2015), i atesa la presa de possessió efectuada el dia 28 de juliol, declar en situació de serveis especials el professor esmentat, titular d’universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada, del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes retroactius des del dia 28 de juliol de 2015, atès el contingut de l'article 6.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.