logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11512. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de setembre de 2015 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom
Codi plaça
Unitat/Servei
Cos
Subgrup
Nivell
Data d’inici de la pròrroga
Data de fi de la pròrroga

Bestard Rebollo, Joana M.

258

Servei de Biblioteca i Documentació

CE (SBD)

C2

14

05-09-2015

04-03-2016

Bonet Jiménez, Teresa

5212

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C2

18

03-10-2015

02-04-2016

Chamorro Martí, M. Rosario

58

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

16

22-09-2015

21-03-2016

Ferrer Alcover, Antònia Victòria

127

Ed. Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

16

05-09-2015

04-03-2016

Garau Amengual, Antònia M.

5013

Oficina de Suport a la Recerca

CG

C2

16

05-09-2015

04-03-2016

Llaveria Vitòria, Susanna

4004

Rectorat (Sindicatura de Greuges)

CG

C2

19

10-09-2015

09-03-2016

Núñez Carrillo, Ana E.

2039

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C2

18

05-09-2015

04-03-2016

Pou Puigserver, Maria A.

5187

Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

CG

C2

16

22-09-2015

21-03-2016

Rodríguez Blasco, Cristina

53

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

18

05-09-2015

04-03-2016

Rubí Arbós, Margalida

81

Servei de Recursos Humans

CG

C1

21

05-09-2015

04-03-2016

CG: cossos generals
CE (SBD): cossos específics de biblioteca i arxius

Palma, 1 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. Gerent de la Universitat.