logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11494. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de juny de 2015 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora Paloma Fresno Calleja.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis a la professora Paloma Fresno Calleja pel període comprès entre l'1 de setembre i l'1 d'octubre de 2015.

Les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora Paloma Fresno Calleja gaudirà de la llicència al Departament de Filologia Anglogermànica i Francesa de la Universitat d'Oviedo.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juny de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.