logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11493. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de juny de 2015 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l'ajudanta doctora Inés Calderón Medina.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, s'atorga una llicència per estudis a l'ajudanta doctora Inés Calderón Medina pel període comprès entre el 14 de juny i el 9 de juliol de 2015.

Les retribucions que percebrà l'ajudanta doctora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

L'ajudanta doctora Inés Calderón Medina gaudirà de la llicència a l'Institut Universitari d'Estudis Medievals de la Universitat Nova de Lisboa (Portugal).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juny de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.