logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11492. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de juliol de 2015 per la qual es nomena col·laboradora honorífica de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut la senyora Maria Álvaro Bartolomé.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora Maria Álvaro Bartolomé col·laboradora honorífica de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut per a l'any acadèmic 2015-16.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut i Sra. Gerent de la Universitat.