logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11491. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de juliol de 2015 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Ciències de la Terra el senyor Alfredo Barón Périz.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Alfredo Barón Périz col·laborador honorífic del Departament de Ciències de la Terra per a l'any acadèmic 2014-15.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Ciències de la Terra i Sra. Gerent de la Universitat.