logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11495. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de juny de 2015 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Rubén Jarazo Álvarez.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Rubén Jarazo Álvarez pel període comprès entre el 14 de setembre i el 14 de desembre de 2015.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor contractat doctor Rubén Jarazo Álvarez gaudirà de la llicència a l'Institut Universitari d'Estudis Irlandesos Amergin de la Universitat de la Corunya.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juny de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.