logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11485. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juliol de 2015 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Francesc Miralles Mascaró.

El senyor Francesc Miralles Mascaró, a la sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca, del dia 4 de juliol de 2015, va prendre possessió com a conseller electe d’aquesta institució.

De conformitat amb el que disposen els articles 73.3 i 77 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 29.2.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, 4.h) i disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, 87.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 126.2 dels Estatuts d’aquesta universitat, declar en situació de serveis especials el senyor Francesc Miralles Mascaró amb efectes del dia 4 de juliol de 2015, d’acord amb la normativa aplicable.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. Gerent de la Universitat.