logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11484. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 de juliol de 2015 per la qual es concedeix la dedicació a temps parcial a la professora titular interina Laura Camargo Fernández.

De conformitat amb el que disposen els articles 68 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 9 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, i 108.1 i 110 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, vista la sol·licitud presentada per la senyora Laura Camargo Fernández i ateses les necessitats del servei i les disponibilitats pressupostàries, concedesc la dedicació a temps parcial (5 hores), ateses les raons concurrents, a la professora esmentada, titular d'universitat interina de l'àrea de coneixement de Llengua Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2015-16.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.