logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11483. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de juliol de 2015 per la qual es nomena secretari de la Facultat de Turisme el professor Antoni Costa Costa.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 53.2, nomèn secretari de la Facultat de Turisme el professor Antoni Costa Costa, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Turisme i Sra. Gerent de la Universitat.